1 Kráľov 15

1

Osemnásteho roku kráľa Jeroboáma, syna Nebátovho, kraľoval Abijam nad Júdom.

2

Kraľoval tri roky v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Maacha, dcéra Abisalomova.

3

A chodil vo všetkých hriechoch svojho otca, ktoré robil pred ním, a jeho srdce nebolo celé s Hospodinom, jeho Bohom, jako srdce Dávida, jeho otca.

4

Lež pre Dávida mu dal Hospodin, jeho Bôh, sviecu v Jeruzaleme postaviac jeho syna po ňom a spôsobiac to, aby stál Jeruzalem,

5

pretože Dávid činil to, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, a neuchýlil sa od ničoho z toho, čo mu prikázal, po všetky dni svojho života, krome vo veci Uriáša Hetejského.

6

A bola vojna medzi Rechabeámom a medzi Jeroboámom po všetky dni jeho života.

7

A ostatné deje Abijamove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? A bola vojna medzi Abijamom a medzi Jeroboámom.

8

A tak ľahol Abijam a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom, a kraľoval Aza, jeho syn, miesto neho.

9

A v dvadsiatom roku Jeroboáma, izraelského kráľa, kraľoval Aza nad Júdom.

10

Kraľoval štyridsaťjeden rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Maacha, dcéra Abisalomova.

11

A Aza robil to, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, ako Dávid, jeho otec.

12

A odpratal zasvätených smilstvu zo zeme a odstránil všetky ukydané modly, ktorých boli narobili jeho otcovia.

13

Áno, i Maachu, svoju matku, odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu pre háj. Ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a spálil ju pri potoku Kidrone.

14

No, predsa len neustúpily výšiny, iba toľko, že srdce Azovo bolo celé s Hospodinom, po všetky jeho dni.

15

A vniesol posvätné veci svojho otca i svoje vlastné posvätné veci do domu Hospodinovho, striebro, zlato a nádoby.

16

A bola vojna medzi Azom a medzi Bášom, izraelským kráľom, po všetky ich dni.

17

A Báša, izraelský kráľ, odišiel hore proti Júdovi a staväl Rámu, aby nedal nikomu ani vyjsť ani vojsť k Azovi, judskému kráľovi.

18

Vtedy vzal Aza všetko striebro a zlato, ktoré bolo ešte pozostalo v pokladoch domu Hospodinovho, i poklady domu kráľovho, a dal ich do ruky svojich služobníkov, a tak ich poslal kráľ Aza k Ben-hadadovi, synovi Tabrimmonovmu, synovi Chezjonovmu, sýrskemu kráľovi, ktorý býval v Damašku, a odkázal mu:

19

Je smluva medzi mnou a medzi tebou, medzi mojím otcom a medzi tvojím otcom. Hľa, posielam ti dar, striebro a zlato. Idi, zruš svoju smluvu s Bášom, izraelským kráľom, aby odišiel hore odo mňa.

20

A Ben-hadad poslúchol kráľa Azu a poslal veliteľov svojich vojsk proti mestám Izraelovým a zbil Ijjon, Dán a Ábel-bétmaachu i celý Genezaret s celou zemou Naftaliho.

21

A stalo sa, keď to počul Báša, že prestal staväť Rámu a býval v Tirci.

22

A kráľ Aza dal vyhlásiť celému Júdovi, nikto nebol vyňatý, a pobrali kamene mesta Rámy i jeho drevo, z ktorého staväl Báša, a kráľ Aza vystavil z toho Gebu Benjaminovu a Micpu.

23

A všetky ostatné deje Azove a všetka jeho udatnosť a všetko, čo robil, i mestá, ktoré staväl, či nie je to všetko napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? Len že za času svojej staroby bol nemocný na svoje nohy.

24

A tak ľahol Aza a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný s nimi v meste Dávida, svojho otca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, miesto neho.

25

A Nádab, syn Jeroboámov, kraľoval nad Izraelom v druhom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval nad Izraelom dva roky.

26

A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a chodil po ceste svojho otca a jeho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Izrael.

27

A spiknul sa proti nemu Báša, syn Achiášov, z domu Izachárovho. A Báša ho porazil v Gibbetone, ktorý patril Filištínom. Nádab totiž a celý Izrael obliehali Gibbeton;

28

a tak ho zabil Báša v treťom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval miesto neho.

29

A stalo sa, keď začal kraľovať, že pobil celý dom Jeroboámov; nezanechal Jeroboámovi niktorej duše, dokiaľ ho len nevyhladil podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka, Achiáša Silonského,

30

pre hriechy Jeroboámove, ktorými hrešil a ktorými spôsobil to, aby hrešil Izrael, vo svojom popudzovaní, ktorým popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho.

31

A ostatné dej Nádabove a všetko to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?

32

A bola vojna medzi Azom a medzi Bášom, izraelským kráľom, po všetky ich dni.

33

V treťom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Báša, syn Achiášov, nad celým Izraelom v Tirci dvadsaťštyri rokov.

34

A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a chodil po ceste Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Izrael.