2 Samuelova 6

1

A Dávid zase shromaždil všetkých vybraných v Izraelovi, tridsať tisíc.

2

Potom sa zobral Dávid a išiel i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Baaléjúdu, aby doniesli odtiaľ truhlu Božiu hore, nad ktorou sa vzýva Meno, meno Hospodina Zástupov, ktorý tróni na chrubínoch.

3

A vyložiac truhlu Božiu na nový voz vzali ju z domu Abinadába, ktorý bol v Gibei. A Uza a Achio, synovia Abinadábovi, poháňali nový voz.

4

Tedy vzali ju z domu Abinadábovho, ktorý bol v Gibei, a tak išli s truhlou Božou, a Achio išiel pred truhlou.

5

A Dávid a celý dom Izraelov veseliac sa hrali pred Hospodinom na všelijaký hudobný nástroj z jedlového dreva, na citary, na harfy, na bubny, na husle a na cymbaly.

6

A tak prišli až po humno Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truhle Božej a zachytil ju, pretože voly vybočily z cesty.

7

Preto sa rozhneval Hospodin na Uzu, a Bôh ho tam zabil pre to pochybenie, a zomrel tam pri truhle Božej.

8

Vtedy sa nahneval Dávid pre to, že Hospodin učinil takú trhlinu na Uzovi zabijúc ho. A pomenoval to miesto Perec-uza, a tak sa volá až do tohoto dňa.

9

A Dávid sa bál Hospodina toho dňa a povedal: Ako prijde ku mne truhla Hospodinova?!

10

Preto nechcel Dávid dopraviť truhlu Hospodinovu k sebe, hore do mesta Dávidovho. Ale Dávid urobil to, aby sa uhla do domu Obed-edoma Gitťanského.

11

A tak bývala truhla Hospodinova v dome Obed-edoma Gitťanského tri mesiace. A Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dom.

12

Potom oznámili kráľovi Dávidovi, že vraj Hospodin požehnal dom Obed-edoma i všetko, čo má, pre truhlu Božiu. Vtedy išiel Dávid a dopravil truhlu Božiu z domu Obed-edoma hore do mesta Dávidovho s radosťou.

13

A bolo tak, že keď pokročili tí, ktorí niesli truhlu Hospodinovu, šesť krokov, obetoval vola a tučný kus dobytka.

14

A Dávid točiac sa vyskakoval z celej sily pred Hospodinom. A Dávid bol opásaný ľanovým efodom.

15

A tak Dávid a celý dom Izraelov niesli truhlu Hospodinovu hore s radostným pokrikovaním a so zvukom trúby.

16

A stalo sa, keď vchádzala truhla Hospodinova do mesta Dávidovho, že Míchaľ, dcéra Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a točiac sa vyskakuje pred Hospodinom, pohŕdla ním vo svojom srdci.

17

A keď doniesli truhlu Hospodinovu, postavili ju na jej miesto, naprostred stánu, ktorý jej bol postavil Dávid. A Dávid obetoval zápalné obeti pred Hospodinom i pokojné obeti.

18

A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť i pokojné obeti, požehnal ľud v mene Hospodina Zástupov.

19

A nadelil všetkému ľudu, všetkému množstvu Izraelovmu, od muža až po ženu, každému jeden bochník chleba, jeden kus pečeného mäsa a jeden kus hroznového koláča. A tak odišiel všetok ľud, každý do svojho domu.

20

Potom sa navrátil Dávid, aby požehnal svoj dom. A tu vyšla Míchaľ, dcéra Saulova, oproti Dávidovi a povedala: Oj, aký slávny bol dnes kráľ Izraelov, ktorý sa odkrýval dnes pred očami dievok svojich služobníkov tak, ako sa odkrývava niektorý z prázdnych ľudí ľahkomyseľných.

21

Na to riekol Dávid Míchali: Pred Hospodinom, ktorý si ma vyvolil nad tvojho otca a nad celý jeho dom a prikázal mi, aby som bol vojvodom nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom, plesal som a budem plesať pred Hospodinom,

22

a budem ochotne ešte opovrženejším ako to a budem nízky vo svojich očiach; a u tých dievok, o ktorých si hovorila, práve u tých budem oslávený.

23

Preto potom Míchaľ, dcéra Saulova, nemala plodu až do dňa svojej smrti.