2 Samuelova 23

1

A toto sú posledné slová Dávidove. Toto riekol ako Boží výrok Dávid, syn Izaiho, a riekol muž, ktorý je vysoko postavený, pomazaný Boha Jakobovho a ľúbezný čo do spevov Izraelových.

2

Duch Hospodinov hovorí skrze mňa, a jeho reč na mojom jazyku.

3

Povedal Bôh Izraelov, mne hovorí skala Izraelova: Ten, ktorý panuje nad ľuďmi, nech je spravedlivý, ktorý panuje v bázni Božej,

4

a bude jako svetlo rána, keď vychádza slnce, ráno bez oblakov, keď od jasu po daždi pučí zeleň zo zeme.

5

Lebo či nie tak môj dom u silného Boha? Lebo učinil so mnou večnú smluvu, usporiadanú vo všetkom a ostríhanú, lebo všetka moja spása a všetka záľuba je v nej. Lebo či azda nedá, aby vzpučala?!

6

Ale nešľachetníci, všetci, koľko ich je, budú odvrhnutí jako tŕnie, lebo ich nevezmú do ruky.

7

Ale kto sa ich pojde dotknúť, opatrí sa železom a drevom kopije, a istotne sa spália ohňom na mieste.

8

Toto sú mená hrdinov Dávidových: Jošeb-bašebet Tachkemonský predný trojník, bojovník s voza; on bol Adino Ecňanský; zastál nad osemsto pobitými na jeden raz.

9

Po ňom Eleazár, syn Dodu, syna Achochiho, medzi tromi hrdinami s Dávidom, keď opovrhli Filištínmi. Boli sa tam shromaždili do boja, a mužovia Izraelovi boli odišli ta hore.

10

Ten vstal a bil Filištínov, dokiaľ len neustala jeho ruka, a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil Hospodin veľké spasenie toho dňa. A ľud sa navrátil za ním iba olúpiť pobitých.

11

Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harársky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v hajno, kde bola čiastka poľa, plná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištínmi,

12

postavil sa naprostred čiastky toho poľa a vytrhol ju. A porazil Filištínov, a tak učinil Hospodin veľké spasenie.

13

A zase iní traja z tridsiatich vodcov sišli a prišli do Kacíra k Dávidovi do jaskyne Adullam, keď táborilo hajno Filištínov v doline Refaim.

14

Vtedy bol Dávid v pevnosti, a posádka Filištínov bola vtedy v Betleheme.

15

A Dávid si zažiadal a riekol: Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne!

16

A tí traja hrdinovia prebili sa táborom Filištínov a naťahajúc vody z cisterny Betlehema, ktorá je v bráne, vzali a doniesli k Dávidovi. No, nechcel ju piť, ale ju vylial v obeť Hospodinovi.

17

A riekol: Nech ma Hospodin zachráni od toho, aby som to mal učiniť! Lebo či mám piť krv mužov, ktorí boli odišli doniesť vodu za cenu svojich životov? A nechcel ju piť. To učinili tí traja hrdinovia.

18

A Abišaj, brat Joábov, syn Ceruje, bol predným tých troch, ktorý pozdvihol svoju kopiju na tristo, ktorých aj pobil. A mal meno medzi tými tromi.

19

A z tých troch bol najslávnejším a bol ich veliteľom. Ale tam tým trom sa nevyrovnal.

20

A Benaiáš, syn Jehojadu, syn udatného muža, velikých činov, z Kabceela. Ten zabil tých dvoch Arielov Moábových. A ten istý sišiel a zabil ľva prostred jamy v deň snehu.

21

A on zabil aj nejakého Egypťana, muža na podiv. A hoci mal Egypťan v ruke kopiju, sišiel za ním s palicou, vytrhol kopiju z ruky Egypťana a zabil ho jeho vlastnou kopijou.

22

To vykonal Benaiáš, syn Jehojadu, a mal meno medzi tými tromi hrdinami;

23

bol slávnejší nad tridsiatich, ale k tamtým trom nedospel. A Dávid ho ustanovil za člena svojej najbližšej družiny.

24

Azael, brat Joábov, medzi tridsiatimi; Elchanán, syn Dodu, Betlehemský;

25

Šamma Charodský, Elika Charodský;

26

Chélec Paltický, Ira, syn Ikkešov, Tekoanský;

27

Abiézer Anatótsky, Mebunnai Chušatský;

28

Calmon Achochský, Maharai Netofatský;

29

Cheleb, syn Baanu, Netofatský; Ittai, syn Ribajov, z Gibee synov Benjaminových;

30

Benaiáš Piratonský, Hiddaj z dolín Gaaša;

31

Abi-albon Arbatský, Azmavet Barechumský;

32

Eljachba Šaalbonský, synovia Jašenovi, Jonatán;

33

Šamma Harársky, Achiam, syn Šarárov, Arársky;

34

Elifelet, syn Achasbajov, syn Maachatského; Eliam, syn Achitofelov, Gilonský;

35

Checraj Karmelský, Paaraj Arbitský;

36

Jigeal, syn Nátanov, z Coby, Bán Gádsky;

37

Celek Ammonský, Nacharaj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruje;

38

Íra Jiterský, Gáreb Jiterský;

39

Uriáš Hetejský. Všetkých bolo tridsaťsedem.