Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

VaRoma 5

1

Naizvozvo zvitinoruramiswa nokutenda ngative norugare kunaMwari naShe wedu, Jesu Kristu;

2

watakawana naye mapindire nokutenda munyasha idzi, dzatinomira madziri; ngatifare netariro yokuvona kubwinya kwaMwari.

3

Zvisati zviri izvo bedzi, asi ngatifarevo mumatambudziko, tichiziva kuti kutambudzika kunovuyisa kutsungirira;

4

kutsungirira kunovuyisa kuidzwa; kuidzwa kunovuyisa tariro;

5

tariro hainyadzisi; nokuti rudo rwaMwari rwakadirwa mumoyo yedu noMweya Mutsvene watakapiwa.

6

Nokuti tichiri pakushaiwa simba, Kristu panguva yakafanira wakafira vasingadi Mwari.

7

Nokuti zvinorema kuti munhu afire wakarurama; nokuti zvimwe mumwe ungatsunga kufira wakanaka.

8

Asi Mwari unoratidza rudo rwake kwatiri pakuti Kristu wakatifira, tichiri vatadzi.

9

Zvino, zvatakaruramiswa muropa rake, tichaponeswa zvikuru sei naye pakutsamwa.

10

Nokuti zvatakayananiswa naMwari nokufa koMwanakomana wake, tichiri vavengi vake, zvikuru tichaponeswa kana tayananiswa novupenyu bwake;

11

zvisati zviri izvo bedzi, asi tinofara zvikuruvo munaMwari naShe wedu Jesu Kristu, watakapiwa zvino naye iko kuyananiswa.

12

Saka, zvivi sezvazvakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nezvivi; saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhuvose, nokutivose vakatadza;

13

nokuti murairo usati wavapo, zvivi zvakanga zviri panyika; asi zvivi hazviverengerwi munhu, kana kusinomurairo.

14

Asi rufu rwakabata vushe kubva kunaAdhamu kusvikira kunaMozisi, kunyange napakativo pavasina kutadza nokudarika kwaAdhamu, waiva mufananidzo wowakanga achizovuya.

15

Asi chipo chokungopiwa hachifanani nokudarika. Nokuti kana vazhinji vakafa nokudarika komumwe, zvikuru nyasha dzaMwari nechipo chakavuya nenyasha dzomunhu mumwe, Jesu Kristu, zvakawandira vazhinji.

16

uye chipo hachifanani nezvivi zvomunhu mumwe wakatadza; nokuti kutonga kwakavuya nomunhu mumwe kuti vapiwe mhosva; asi chipo chokungopiwa chakavuya nokudarika kuzhinji, kuti varuramisirwe.

17

Nokuti kana nokudarika komumwe rufu rwakabata vushe nomunhu uyu mumwe; zvikuru avo, vakapiwa kuwanda kwenyasha nokwechipo chokururama, vachabata vushe pavupenyu nomumwe, iye Jesu Kristu.

18

Naizvozvo, kutonga sezvakwakavuya kuvanhu vose nokudarika kumwe, kuti vapiwe mhosva; saizvozvo nokururamisa kumwe chipo chokungopiwa chakavuya kuvanhu vose, kururamisirwa kovupenyu kukavapo.

19

Nokuti vazhinji sezvavakaitwa vatadzi nokusateerera komumwe, saizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera komumwe.

20

Murairo wakapindavo kuti kudarika kuwande; zvino zvivi pazvakawanda, nyasha dzakawanda nokupfuvurisa;

21

kuti zvivi sezvazvakabata vushe parufu, saizvozvo nyasha dzibate vushe nokururama, zviise kuvupenyu bwusingaperi naJesu Kristu Ishe wedu.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009