Bible Selection
New Testament
Shona Bible 2009

John 21

1

Shure kwaizvozvi Jesu wakazviratidzazve kuvadzidzi vake pagungwa reTiberiasi; akazviratidza kudai:

2

VanaSimoni Petro, naTomasi, wainzi Batya, naNatanieri weKana yeGariri, navanakomana vaZebhedhi, navamwe vaviri vavadzidzi vake, vakanga vari pamwe chete.

3

Simoni Petro akati kwavari: Ndondobata hove. Vakati kwaari: Nesu tinoendavo newe. Vakabuda vakapinda muchikepe pakarepo; asi vusiku ubwo havana-kubata chinhu.

4

Zvino kwakati kwaidza, Jesu akamira pamhenderekedzo, asi vadzidzi vakanga vasingazivi kuti ndiJesu.

5

Zvino Jesu akati kwavari: Vana, mune chokudya here? Vakamupindura, \add vachiti\add*: Kwete.

6

Akati kwavari: Kandai mumbure kurutivi rworudyi rwechikepe mugowana. Ipapo vakakanda, vakasagona zvino kurukweva nokuwanda kwehove.

7

Zvino mudzidzi uya waidikamwa naJesu akati kunaPetro: NdiShe. Ipapo Simoni Petro wakati achinzwa kuti ndiShe, akasunga nguvo yake yokunze, nokuti wakanga asina kusimira, akazviwisira mugungwa.

8

Asi vamwe vadzidzi vakavuya nechikepe chidiki, vachikweva mumbure unehove, nokuti vakanga vasi kure nenyika asi makubhiti* anenge mazana maviri.

9

Zvino vakati vachangosvika panyika, vakavona moto wamazimbe ipapo, nehove yakaradzikwa pamusoro pawo, nechingwa.

10

Jesu akati kwavari: Vuyai \add nedzimwe\add* dzehove dzamabata ikozvino.

11

Simoni Petro akakwira akakwevera mumbure panyika, wakanga uzere nehove huru, zana namakumi mashanu nenhatu; asi kunyange dzaiva zhinji dzakadai, mumbure hauna kubvaruka.

12

Jesu akati kwavari: Vuyai mudye. Asi kwakanga kusinomumwe wavadzidzi vake wakatsunga kumubvunza \add kuti\add*: Ndimwi aniko? Vachiziva kuti ndiyeShe.

13

Zvino Jesu wakauya, akatora chingwa, akavapa, nehovevo saizvozvo.

14

Urwu rwaiva rwechitatu Jesu achizviratidza kuvadzidzi vake, amuka kuvakafa.

15

Zvino vakati vadya, Jesu akati kunaSimoni Petro: Simoni, waJona, unondida kupfuvura ava here? Akati kwaari: Hongu, Ishe; munoziva kuti ndinokudai. Akati kwaari: Fudza makwayana angu,

16

Akati kwaaarizve rwechipiri: Simoni waJona unondida here? akati kwaari Hongu, Ishe; munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari: Fudza makwai angu.

17

Akati kwaari rwechitatu: Simoni waJona; Unondida here? Petro akarwadziwa moyo nokuti wakati kwaari rwechitatu: Unondida here? Akati kwaari: Ishe, imwi munoziva zvinhu zvose; munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari: Fudza makwai angu.

18

Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Uchiri muduku, waizvisunga chivuno, uchifamba kwawaida; asi kana wakwegura, uchatambanudza mavoko ako, mumwe uchakusunga chivuno, achi\add ku\add*isa kwausingadi.

19

Wakareva izvozvi, achitaridza kufa kwaaizokudza Mwari nako. Zvino wakati areva izvozvo, akati kwaari: Nditevere.

20

Petro akatendevuka akavona uya mudzidzi waidikamwa naJesu achitevera, ndiyevo wakasendamira pachifuva chake pachirayiro akati: Ishe, ndianiko uchakupandukirai?

21

Zvino Petro wakati achimuvona akati kunaJesu: Ishe, ko uyu?

22

Jesu akati kwaari: Kana ndikada kuti agare kusvikira ndichivuya, uneiko nazvo? Nditevere iwe.

23

Zvino shoko iro rakapararira pakati pehama, kuti mudzidzi uyu haangazofi; asi Jesu haana kureva kwaari, kuti haangazofi; asi \add wakati\add*: Kana ndichida kuti agare kusvikira ndichivuya, uneiko nazvo iwe?

24

Ndiyeyu mudzidzi unopupura zvinhu izvi, nokunyoravo zvinhu izvi; zvino tinoziva kuti kupupura kwake ndokwechokwadi.

25

Zvimwe zvizhinji zviriko zvakaitwa naJesu; kana zvainyorwa chimwe nechimwe, ndinoti: Kunyange nenyika yose haizairingana bhuku dzinganyorwa. Amen.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009