Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Ruka 15

1

Zvino kwakaswedera kwaari vateresi navatadzi vose, kuzomunzwa.

2

VaFarisi navanyori vakatsutsumwa vachiti: Uyu unogamuchira vatadzi, achidya navo.

3

Zvino wakavavudza mufananidzo uyu, achiti:

4

Ndoupi munhu kwamuri ungati anamakwai anezana, kana akarashikirwa nerimwe rawo, ungasasiya makumi mapfumbamwe namapfumbamwe murenje, akatevera rakarashika kusvikira ariwana?

5

Kana a\add ri\add*wana, uno\add ri\add*isa pamafudzi ake achifara.

6

Zvino kana asvika kumusha, unodanira pamwechete shamwari navavakidzani, achiti kwavari: Farai neni, nokuti ndawana gwai rangu rakanga rakarashika.

7

Ndinoti kwamuri: Saizvozvo mufaro uchava kudenga pamusoro pomutadzi mumwe unotendevuka, kupfuvura pamusoro pavakarurama vanamakumi mapfumbamwe navapfumbamwe, vasingatsvaki kutendevuka.

8

Kana ndoupiko mukadzi unamakobiri gumi esirivha, kana arashikirwa nekobiri rimwe, usingatungidzi mwenje, akatsvaira imba, akatsvakisisa kusvikira a\add ri\add*wana?

9

Zvino kana a\add ri\add*wana, unodana shamwari navavakidzani pamwechete, achiti: Farai neni, nokuti ndawana kobiri randakanga ndarashikirwa naro.

10

Saizvozvo ndinoti kwamuri: Mufaro uripo pamberi pavatumwa vaMwari pamusoro pomutadzi mumwe unotendevuka.

11

Zvino wakati: Mumwe munhu waiva anavanakomana vaviri;

12

zvino muduku wavo akati kunababa: Baba, ndipei mugove wenhumbi wakanangana neni. Akavagovera fuma \add yake\add*.

13

Pasina mzuva mashoma, mwanakomana muduku wakavunganidza zvose pamwechete, akasimuka akaenda kunyika iri kure; akaparadzako nhaka yake, achirarama nemitovo yakaipa.

14

Zvino wakati apedza zvose, kwakavuya nzara huru panyika iyo, akatanga kushaiwa.

15

Ipapo akaenda, akandozvisanganisa nemumwe wavanhu venyika iyo; akamutumira kuminda yake kundofudza nguruve.

16

Wakanga achishuva kugutsa dumbu rake namateko aidyiwa nenguruve; asi hakuna munhu waimupa.

17

Zvino wakati apengenuka, akati: Vashandi vazhinji sei vababa vangu vanezvingwa zvakawandisisa, asi ini ndofa pano nenzara.

18

Ndichasimuka ndiende kunababa vangu, ndigoti kwavari: Baba ndakatadzira kudenga, napamberi penyu;

19

uye handichafanirizve kunzi mwanakomana wenyu; mundiite somumwe wavashandi venyu.

20

Akasimuka akaenda kunababa vake. Asi wakati achiri kure, baba vake vakamuvona, vakanzwa tsitsi, vakamhanya, ndokumumbundikira pahuro, nokumusveta.

21

Zvino mwanakomana akati kwavari: Baba, ndakatadzira kudenga napamberi penyu, uye handichafanirizve kunzi mwanakomana wenyu.

22

Asi baba vakati kuvaranda vavo: Budai nenguvo yakaisvonaka, mumupfekedze, muise mhete pamumwe wake, nemanyatera patsoka \add dzake\add*;

23

muuye nemhuru yakakodzwa, mubaye, ngatidye tifare;

24

nokuti uyu mwanakomana wangu wakanga afa, zvino wararamazve; wakanga arashika, asi wawanikwa; zvino vakatanga kufara.

25

Zvino mwanakomana wake mukuru wakanga ari kumunda; zvino wakati achisvika, oswedera pedo neimba, ndokunzwa kuimba nokutamba.

26

Ipapo akadanira kwaari mumwe wavaranda, akamubvunza kuti izvi zvinoreveiko.

27

Zvino akati kwaari: Munun'una wako wasvika; zvino baba vako vabaya mhuru yakakodzwa, nokuti vamugamuchira ari mupenyu.

28

Asi iye wakatsamwa, akasada kupindamo; naizvozvo baba vake vakabuda, vakamugombedzera zvikuru,

29

Asi iye wakapindura akati kunababa: Tarirai, makore awa mazhinji ndakakubatirai, handina kumboarika chero nguva murairo wenyu, asi hamuna kutongondipa mbudzana, kuti ndifare neshamwari dzangu.

30

Asi mangoti mwanakomana wenyu uyu wakaparadza fuma yenyu nezvifeve achisvika, mamubaira mhuru yakakodzwa.

31

Ivo vakati kwaari: Mwana, iwe uneni nguva dzose, uye zvose zvandinazvo ndezvako.

32

Asi kwaifanira kuti tipembere nokufara, nokuti munun'una wako uyu wakanga afa, wararamazve; wakanga arashika, wawanikwa.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009