A A A A A
Shona Bible 2009

Mako 4

1

  Zvino wakatangazve kudzidzisa parutivi rwegungwa; kukavungana kwaari chaunga chikuru zvokuti wakapinda muchikepe akagara mugungwa; chaunga chose chakanga chiri parutivi rwegungwa panyika.

2

  Akavadzidzisa zvinhu zvizhinji nemifananidzo, akati kwavari mukudzidzisa kwake:

3

  Teererai; tarirai, mukushi wakabuda kundokusha.

4

  Zvino zvkaitika paakanga achikusha, imwe mbeu yakawira panhivi dzenzira; shiri dzokudenga dzikavuya dzikaidya yose.

5

  Imwe yakawira parukangarabwe, payakanga isinevhu zhinji; ikamera pakarepo, nokuti yakanga isinevhu rakadzika;

6

  asi zuva rakati rabuda, ikapiswa nokuti yakanga isina mudzi ikawoma.

7

  Imwe yakawira pakati pemhinzwa, mhinzwa ikakura ikaivhunga, ikasabereka chibereko.

8

  Imwe yakawira muvhu rakanaka; ikabereka zvibereko zvakakura zvikawedzera, ikabereka imwe makumi matatu imwe makumi matanhatu imwe zana.

9

  Akati kwavari: Une nzeve dzokunzwa, ngaanzwe.

10

  Zvino wakati ari oga, vakanga vakamukomba navanegumi navaviri vakamubvunza zvemufananidzo.

11

  Akati kwavari: Zvakavanzika zvoushe hwaMwari zvakapiwa kwamuri; asi kuna avo vari kunze, zvose zvinoitwa nemifananidzo.

12

  Kuti kuvona vavone asi varege kuvonesesa nokunzwa vanzwe asi varege kunzwisisa kuti zvimwe varege kutendevuka, vakangamwirwe zvivi \add zvavo\add*.

13

  Zvino akati kwavari: Hamuzivi here mufanandizo uyu? Zvino muchaziva seiko mifananidzo yose?

14

  Mukushi unokusha shoko.

15

  Zvino ava ndivo vari munzira, panokushwa shoko, vanoti kana vanzwa, pakarepo Satani unovuya ndokubvisa shoko rakakushwa mumoyo mavo.

16

  Saizvozvo Ava ndivovo vakakushwa parukangarabwe, kana vanzwa shoko, pakarepo vanorigamuchira nomufaro,

17

  asi havanomudzi mavari, asi vanotsungirira kwechinguvana. Pashure kana matambudziko nokumanikidwa zvichivuya nokuda kweshoko, pakarepo vanogumburwa.

18

  Zvino ava ndivo vanokushwa mumhinzwa, vanonzwa shoko,

19

  asi kufunganya kwenyika nokunyengera kwefuma nokuchiva zvimwe zvinhu zvinopinda, zvichivhunga shoko, roshaiwa zvibereko.

20

  Zvino ana ndivo vakakushwa muvhu rakanaka, ndivo vanonzwa shoko, nokugamuchira, vagobereka zvibereko mumwe makumi matatu, mumwe makumi matanhatu, mumwe zana.

21

  Zvino wakati kwavari: Mwenje uripo kuti uiswe pasi pedengu kana pasi pomubhedha here? Hauzipo kuti uiswe pachigadziko here?

22

  Nokuti hapana chinhu chakavigwa chisingazobudi pachena, kana chakavanzika chisingazobudi pachena.

23

  Kana pane munhu ane nzeve dzokunzwa, ngaanzwe.

24

  Zvino wakati kwavari: Chenjererai zvamunonzwa; chiyero chamunoyera nacho muchayerwa nacho, nekwamuri imwi munonzwa, chichawedzerwa.

25

  Nokuti ani nani unacho uchapiwa, asi usina uchatorerwa kunyange nechaanacho.

26

  Zvino akati: Ndizvo zvakaita ushe hwaMwari, somunhu unokusha mbeu muvhu.

27

  Zvino akavata, nokumuka, vusiku namasikati, mbeu inomera ichikura iye asingazivi kuti zvinoitika sei.

28

  Ivhu rinongobereka zvibereko zvaro, pakutanga chipande, pashure hura, pashure zviyo zvakakora pahura.

29

  Kana zvibereko zvaibva, pakarepo unotuma jeko nokuti kukohwa kwasvika

30

  Zvino wakati: Tichafananidza neiko ushe hwaMwari? Tichahwuenzanisa neiko?

31

  Setsanga yemasitadha*, iyo kana ichidzvarwa muvhu, iduku kumbeu dzose dzapanyika;

32

  asi kana yadzvarwa, inokura ichiva huru kumirivo yose, ichiita matavi makuru akadaro kuti shiri dzokudenga dzinogara pamumvuri wawo.

33

  Zvino nemifananidzo mizhinji yakadaro, akataura shoko kwavari, pavaigona kunzwa napo.

34

  Asi kunze kwemifananidzo haana kutaura kwavari; asi vava voga, wakadudzira vadzidzi vake.

35

  Zvino nezuva iroro ava madekwana, wakati kwavari: Ngatiyambukire mhiri.

36

  Vakarega vanhu vazhinji vachiinda, vakaenda naye akangodaro muchikepe. Zvino kwaivavo nezvimwe zvikepe zvidiki naye.

37

  Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu akarova chikepe, chikange zvino chozadwa.

38

  Asi Iye wakanga ari mushure mechikepe avete pamutsago, vakamumutsa, vakati kwaari: Mudzidzisi, hamunehanya kuti tofa here?

39

  Akamuka akatsiura mhepo, akati kugungwa: Nyarara, ugadzikane! Mhepo ikanyarara, kukavapo kudzikama kukuru.

40

  Zvino akati kwavari: Munotyireiko zvakadaro? Hamunokutenda seiko?

41

  Vakatya nokutya kukuru, vakati mumwe kunomumwe: Munhu rudziiko uyu, kuti kunyange mhepo negungwa zvinomuteerera?

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009