Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mako 1

1

Kutanga kweevhangeri yaJesu Kristu, Mwanakomana waMwari;

2

sezvazvakanyorwa muvaprofita \add zvichinzi\add*: Tarira, ndinotuma mutumwa wangu pamberi pechiso chako, uchagadzira nzira yako pamberi pako.

3

Inzwi rounodana murenje, \add richiti\add*: Gadzirai imwi nzira yaShe; ruramisai migwagwa yake.

4

Johwani wakabhabhatidza murenje, akaparidza rubhabhatidzo rwokutendevuka \add \add*kuitira kangamwiro yezvivi.

5

Zvino kwakabudira kwaari nyika yose yeJudhiya, naveJerusarema, vose vakabhabhatidzwa naye murwizi rweJoridhani vachirevurura zvivi zvavo.

6

Zvino Johwani wakanga akapfeka makushe ekamera, nebhanire rechikumba muchivuno chake, waidya mhashu novuchi hwesango.

7

Akaparidza, achiti: Kunovuya mumwe unesimba kupfuvureni shure kwangu. Wandisina kufanira kukotama kuti ndisununugure tambo yeshangu dzake.

8

Ini zvirokwazvo ndakakubhabhatidzai nemvura; asi iye uchakubhabhatidzai noMweya Mutsvene.

9

Zvino zvakaitika namazuva iwayo kuti Jesu wakabva Nazareta yeGariri, akabhabhatidzwa naJohwani muJoridhani.

10

Pakarepo achibuda mumvura, wakavona matenga akazarurwa, noMweya wakaita senjiva uchiburuka pamusoro pake.

11

Zvino kwakauya inzwi richibva kudenga \add richiti\add*: Ndiwe Mwanakomana wangu unodikamwa, unondifadza kwazvo.

12

Zvino pakarepo Mweya wakamubudisira kurenje.

13

Akavako murenje mazuva makumi mana achiidzwa naSatani, uye wakanga ane mhuka dzesango, vatumwa vachimushumira.

14

Zvino shure kokuiswa kwaJohwani mutirongo, Jesu akasvika Gariri, achiparidza evhangeri youshe hwaMwari,

15

achiti: Nguva yazadziswa, uye ushe hwaMwari hwaswedera pedo; tendevukai, mutende evhangeri.

16

Wakati achifamba napagungwa reGariri, akavona Simoni naAndiriya munun'una wake vachikandira mimbure mugungwa; nokuti vakanga vari varedzi vehove.

17

Jesu akati kwavari: Nditeverei, ndichakuitai muve varedzi vevanhu.

18

Pakarepo vakasiya mimbure yavo, vakamutevera.

19

Wakati apfuvura ipapo zvishoma, akavona Jakobho waZebhedhi, naJohwani munun'una wake vari muchikepe vachigadzira mimbure.

20

Pakarepo akavadana; vakasiya baba vavo Zebhedhi muchikepe navashandi, vakamutevera.

21

Vakapinda muKapenaume; zvino pakarepo nomusi wesabata wakapinda musinagoge, akadzidzisa.

22

Vakashamiswa nedzidziso yake; nokuti wakavadzidzisa somunhu unesimba, asingaiti savanyori.

23

Zvino kwaivapo musinagoge ravo nomunhu wakanga anomweya wetsvina, akadanidzira

24

achiti: Tiregei, tineiko nemwi, Jesu weNazareta? Mavuya kuzotiparadza kanhi? Ndinokuzivai kuti ndimwi ani: Mutsvene waMwari.

25

Zvino Jesu akamutsiura achiti: Nyarara, ubude kwaari!

26

Zvino mweya wetsvina wakati amubvundisa, ndokudanidzira nenzwi guru, ndokubuda kwaari.

27

Vakashamiswa vose, zvikuru kudai kuti vakavhunzana pakati pavo, vachiti: Chinyiko ichi? Idzidziso itswa yei iyi? nokuti nesimba unoraira kunyange mweya yakaipa, uye inomuteerera.

28

Zvino pakarepo mukurumbira wake ukanzwikwa kunze panyika yose yakapoteredza Gariri.

29

Zvino pakarepo vakati vachibuda musinagoge, vakapinda mumba maSimoni naAndiriya, vanaJakobho naJohwani.

30

Asi mbuyawasha vaSimoni vakanga vavete vachirwara nefivhiri, pakarepo vakamuvudza nezvavo;

31

akaenda, akavabata ruvoko, akavamutsa; fivhiri ikavarega pakarepo vakavashandira.

32

Zvino madekwana, zuva ravira, vakaisa kwaari vose vakanga vachirwara navakanga vakabatwa nomweya yakaipa.

33

Zvino guta rose rakanga rakavungana pamwechete pamukova.

34

Akaporesa vazhinji vakanga vachirwara nezvirwere zvakasiyana-siyana, akabudisa mweya yakaipa mizhinji; asi wakanga asingatenderi mweya yakaipa kutaura, nokuti yakanga ichimuziva.

35

Zvino mangwanani kuchinerima guru, wakasimuka, akabuda, akaenda kunzvimbo murenje, akandonyengeterapo.

36

Simoni navakanga vanaye vakatevera vachimutsvaka.

37

Zvino vakati vamuwana vakati kwaari: Vose vanokutsvakai.

38

Akati kwavari: Ngatiende kumisha inotevera, kuti ndindoparidzavo ikoko, nokuti ndizvo zvandakavinga.

39

Zvino akaparidza mumasinagoge avo paGariri rose, achibudisa mweya yakaipa.

40

Zvino kwakavuya kwaari munhu unamaperembudzi, achimukumbirisa ndokufugama pamberi pake akati kwaari: Kana muchida munogona kundinatsa.

41

Jesu akanzwa ngoni, akatandavadza ruvoko, akamubata akati kwaari: Ndinoda, chinatswa;

42

pakarepo achangopedza kutaura, maperembudzi akabva kwaari, akanatswa.

43

Zvino akamuraira kwazvo, akamuendisa pakarepo,

44

Akati kwaari: Vona kuti urege kuvudza munhu chinhu; asi enda, uzviratidze kumuprista, ubayire pamusoro pokunatswa kwako zvinhu izvo zvakarairwa naMozisi, chive chapupu kwavari.

45

Asi iye wakabuda akatanga kuparidza zvikuru nokuvavaza kunze shoko iro, zvokuti Jesu wakanga asingagoni kupinda muguta pachena, asi wakanga ari kunze kunzvimbo dzerenje. Vakavuya kwaari vachibva kumativi ose.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009