A A A A A
Shona Bible 2009

Mateu 3

1

  Pamazuva iwayo kwakauya Johwani Mubhabhatidzi, achiparidza murenje reJudhiya,

2

  achiti: Tendevukai imwi: nokuti ushe hwokudenga hwava pedo.

3

  Nokuti uyu ndiye wakarehwa nezvake naIsaya muporofita, achiti: Inzwi rounodana murenje, gadzirirai mugwagwa waShe, ruramisai nzira yake.

4

  Iyezve Johwani waiva nenguvo yake yamambava ekamera nebhanhire redehwe pachivuno chake; nezvokudya zvake zvaiva mhashu nouchi hwedondo.

5

  Zvino kwakabudira kwaari Jerusarema neJudhiya rose nedunhu rose rakapoteredza Jorodhani,

6

  vakabhabhatidzwa naye muna Joridhani vachirevurura zvivi zvavo.

7

  Asi wakati achivona vazhinji vavaFarisi navaSajusi vachivuya kurubhabhatidzo rwake, akati kwavari: Vana venyoka, ndianiko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunovuya?

8

  Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendevuka.

9

  Musafunga kutaura mukati menyu \add muchiti\add*: Tina Abhurahamu baba \add vedu\add*, nokuti ndinoti kwamuri: Mwari unokwanisa kubva pamatombo awa kumutsira Abhurahamu vana.

10

  Zvinovo sanhu ratoiswa pamidzi yemiti, naizvozvo muti mumwe nomumwe usingabereki zvibereko zvakanaka unotemwa ugokandirwa mumoto.

11

  Ini zvirokwazvo ndinokubhabhatidzai nemvura mupinde mukutendevuka, asi uyo unovuya shure kwangu unesimba kupfuvureni, neshangu dzake handina kufanira kudzitakura, Iye uchakubhabhatidzai noMweya Mutsvene nomoto.

12

  Rusero rwake \add ruri\add* muruvoko rwake, uchatsvaira buriro rake kwazvo, agovunganidzira zviyo mudura, asi hundi ucha\add i\add*pisa nemoto usingadzimwi.

13

  Zvino Jesu wakabva Gariri akasvika paJoridhani kuna Johwani, kuzobhabhatidzwa naye.

14

  Asi Johwani wakamudzivisa achiti: Ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemwi, asi movuya kwandiri \add sei\add*?

15

  Asi Jesu achipindura wakati kwaari: Tenda hako zvino nokuti saizvozvo zvakafanira kuti tizadzise kururama kose. Ipapo akamutendera.

16

  Asi Jesu, wakati abhabhatidzwa, akabuda pakarepo mumvura: Zvino tarira, kudenga kwakamuzarurirwa, akavona Mweya waMwari achiburuka senjiva, achivuya pamusoro pake.

17

  Zvino tarira inzwi rakabva kudenga richiti: Uyu ndiye Mwanakomana wangu unodikamwa, wandinofadzwa naye kwazvo!

Russian Synodal (RUSV) 1876
Public Domain: Синодальная Библия 1876