A A A A A
Shona Bible 2009

Mateu 28

1

  Nokupera kwesabata kotanga kuidza, no\add musi\add* wokutanga kwevhiki, Maria Magadarene nomumwe Maria vakavuya kuzovona hwiro.

2

  Zvino tarira kukavapo kudengenyeka kwenyika kukuru, nokuti mutumwa waShe wakaburuka kubva kudenga, akavuya, akakungurusa ibwe kubva pamukova, akagara pamusoro paro.

3

  Kuvonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni nezvokufuka zvake zvichena semagada echando.

4

  Zvino varindi vakadedera nokutya, vakaita savakafa.

5

  Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi: Musatya imwi; nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu wakanga aroverwa.

6

  Haapo pano; nokuti wakamuka sezvaakareva. Vuyai muvone pakanga pavete Ishe.

7

  Kurumidzai muende mundovudza vadzidzi vake kuti wamuka kuvakafa; zvino tarirai unokutungamirirai Gariri, muchandomuvonapo; tarirai, ndakuvudzai.

8

  Zvino vakakurumidza kubva pabwiro vachitya nomufaro mukuru. Vakamhanyira kunovudza vadzidzi vake.

9

  Zvino vakati vachindovudza vadzidzi vake, tarira, Jesu wakasongana navo, akati: Hekanhi waro! Vakavuya vakabata tsoka dzake vakamunamata.

10

  Zvino Jesu akati kwavari: Musatya; endai, mundovudza hama dzangu kuti vaende Gariri ndiko kwavachanondivona.

11

  Zvino vachiri munzira, tarira, vamwe varindi vakasvika muguta, vakapira vaprista vakuru zvose zvakaitwa.

12

  Vakati vavungana navakuru, vakarangana, vakapa varwi mari zhinji,

13

  vachiti: Taurai muchiti, vadzidzi vake vakavuya vusiku vakamuba isu tivete.

14

  Kana zvikazikamwa nomubati tichamunyengerera, Tikudzivirirei \add pamhoswa\add*

15

  Zvino vakatora mari vakaita sezvavakadzidziswa. Shoko iri rikaparidzirwa pakati pavaJudha kusvikira zuva ranhasi.

16

  Zvino vadzidzi vanegumi nomumwe vakaenda Gariri, kugomo ravakarairwa naJesu;

17

  vakati vachimuvona, vakamunamata; asi vamwe vakasagutsikana.

18

  Ipapo Jesu wakasvika akataura kwavari, akati: Simba rose rakapiwa kwandiri kudenga napanyika.

19

  Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nero Mwanakomana neroMweya Mutsvene;

20

  Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imwi; zvino tarirai ndinemwi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika. Ameni.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009