A A A A A
Shona Bible 2009

Mateu 27

1

  Kwakati kwaedza vaprista vakuru vose navakuru vavanhu vakarangana pamusoro paJesu kuti vamuvuraye.

2

  Vakati vamusunga vakaendesa kuna Pondiyo Pirato mubati.

3

  Zvino Judhasi wakanga amutengesa avona kuti warashwa, ndokuzvidya moyo akadzosera masirivheri aya anamakumi matatu kuvaprista vakuru navakuru,

4

  Achiti: Ndatadza, ndatengesa ropa risinemhosva. Vakati: Tinei nazvo? Tavona iwe.

5

  Akakandira pasi masirivheri mutembere, akabva akaenda akandozvisungirira.

6

  Vaprista vakuru vakatora makobiri esirivheri vakati, hazvina kufanira kuti tiaise muchivigiro chemari, nokuti mutengo weropa.

7

  Vakarangana, vakatenga nawo munda womuvumbi wehari, kuzovigapo vasugwa.

8

  Naizvozvo munda uyo wakanzi munda weropa kusvikira zuva ranhasi.

9

  Zvino zvakazadziswa zvakarehwa naJeremiya muporofita achiti: Vakatora makobiri esirivheri anamakumi, matatu, mutengo waiye wakatarirwa mutengo iye navana vaIsiraeri wavakatarira mutengo.

10

  Vakaaripira munda womuvumbi wehari, sezvandakarairwa naShe.

11

  Zvino Jesu wakamira pamberi pomubati. Mubati akamubvunza akati: Ndiwe mambo wavaJudha here? Jesu akati kwaari: Wataura iwe.

12

  Asi wakati achipomerwa mhosva navaprista vakuru navakuru, haana kupindura chinhu.

13

  Zvino Pirato akati kwaari: Haunzwi zvinhu \add kuti\add* zvingani zvavanokupupurira here?

14

  Asi haana kumupindura kunyange neshoko rimwe chete, zvokuti mambo wakashamiswa kwazvo.

15

  Zvino pamutambo mubati aisunungurira chaunga musungwa wavanenge vada.

16

  Zvino vaiva nenguva iyo nomusungwa wakakurumbira wainzi Bharabhasi.

17

  Naizvozvo vakati vavungana pamwechete, Pirato akati kwavari: Munoda kuti ndikusunungurirei aniko? Bharabhasi kana Jesu unonzi Kristu?

18

  Nokuti wakanga achiziva kuti vakanga vamuisa kwaari negodo.

19

  Zvino wakati agere pachigaro chokutonga, mukadzi wake akatumira kwaari, achiti: Usava nechokuita nomunhu uyo wakarurama, nokuti ndatambudzika zvinhu zvizhinji nhasi pakurota nokuda kwake.

20

  Asi vaprista vakuru navakuru vakagombedzera chaunga kuti vakumbire Bharabhasi, Jesu aparadzwe.

21

  Mubati akapindura akati kwavari: Ndoupiko pavaviri wamunoda kuti ndikusunungurirei? Vakati: Bharabhasi.

22

  Pirato akati kwavari: Ndichagoiteiko naJesu unonzi Kristu? Vose vakati kwaari: Ngaaroverwe.

23

  Mubati akati: Nemhaka yeyi? Chiiko chakaipa chaakagoita? Asi vakanyanyisa kudanidzira vachiti: Ngaaroverwe!

24

  Zvino Pirato achivona kuti haangadzivisi chinhu asi kuti pamuka bope, wakatora mvura akageza mavoko pamberi pechaunga achiti: Handina mhosva yeropa romunhu uyu wakarurama, Zvivonerei imwi!

25

  Vanhu vose vakapindura vakati: Ropa rake \add ngarive\add* pamusoro pedu napamusoro pevana vedu.

26

  Zvino akavasunungurira Bharabhasi, asi wakati arova Jesu, aka\add mu\add*kumikidza kwavari kuti aroverwe pamuchinjikwa.

27

  Zvino varwi vomubati vakaisa Jesu mumba momubati, hondo yose ikavunganira kwaari.

28

  Vakamukurura, vakamufukidza nguvo shava,

29

  Vakaruka korona yemhinzwa, ndokuisa pamusoro wake, norutsanga muruvoko rwake rworudyi. Vakafugama mabvi pamberi pake vakamusweveredza vachiti: Hekanhi, Mambo wavaJudha!

30

  Vakamupfira mate, vakatora rutsanga vakamurova musoro.

31

  Vakati vamusweveredza, vakamubvisa nguvo tsvuku, vakamupfekedza nguvo dzake vakaenda naye kundorovera.

32

  Vakati vachibuda, vakawana murume wekurini, wainzi Simoni. Iye vakamumanikidza kuti atakure muchinjikwa wake.

33

  Vakati vasvika panzvimbo inonzi Gorogota, ndokuti: Nzvimbo yedhehenya.

34

  Vakamupa vhiniga yakavhenganiswa nenduru kuti amwe asi wakati aravira akaramba kumwa.

35

  Vakati vamurovera pamuchinjikwa, vakagovana nguvo dzake pakati pavo, vachikanda mijenya kuti zvakarehwa nomuporofita zviitike zvinoti: Vakagovana nguvo dzangu, vakakanda mijenya pamusoro pezvokufuka zvangu.

36

  Uye vakagara pasi, vakamurindapo.

37

  Vakaisa pamusoro pemusoro wake \add rugwaro rwe\add*mhosva yake rwakanyorwa \add kuti\add*: UYU NDIJESU MAMBO WAVAJUDHA.

38

  Kwaiva namakororo maviri akaroverwa pamwe chete naye, mumwe kurudyi, mumwe kuruboshwe.

39

  Vakanga vachipfuvura vakamunyomba, vachidzungudza misoro yavo,

40

  vachiti: Iwe wokuputsa tembere noku\add i\add*vakazve namazuva matatu, zviponese; kana uri Mwanakomana waMwari, buruka pamuchinjikwa.

41

  Saizvozvovo vaprista vakuru navanyori navakuru vakamusweveredza vachiti:

42

  Wakaponesa vamwe, iye haagoni kuzviponesa. Kana ari Iye mambo wavaIsraeri, ngaaburuke zvino pamuchinjikwa tigomutenda.

43

  Waivimba naMwari; ngaachimusunungura zvino kana achimuda. Nokuti wakati ndiri Mwanakomana waMwari.

44

  Namakororo akaroverwa pamwe chete naye, akamuzvidza saizvozvo.

45

  Zvino kubva paora rechitanhatu rima rakavapo panyika yose kusvikira paora repfumbamwe.

46

  Neora rinenge repfumbamwe Jesu akadanidzira nenzwi guru achiti: "Eri, Eri ramasabakatani?" Ndokuti: Mwari wangu, Mwari wangu mandisiyireiko?

47

  Vamwe vakanga vamirepo vakati vanzwa vakati: Uyo unodana Eria.

48

  Pakarepo mumwe wavo akamhanya, akatora chipanje, akazadza nevhiniga ndokuisa parutsanga, akamupa kuti amwe.

49

  Asi vamwe vakati: Regai timbovona kana Eria achivuya kuzomuponesa.

50

  Zvino Jesu akadanidzirazve nenzwi guru akabudisa mweya.

51

  Zvino tarira, vheiri retembere rakabvaruka kuita \add mapandi\add* maviri, kubva kumusoro kusvikira pasi. Nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka.

52

  Mahwiro akazaruka; nemitumbi mizhinji yavatsvene vakanga vavete yakamutswa;

53

  vakabuda pamahwiro iye amuka vakapinda muguta dzvene, vakavonekwa kuvazhinji.

54

  Zvino mukuru wezana navaiva naye vakarinda Jesu vakati vachivona kudengenyeka kwenyika nezvakaitwa, vakatya zvikuru vakati: Zvirokwazvo uyu wakanga ari Mwanakomana waMwari.

55

  Vakadzi vazhinji vakanga varipo, vakatarira vari kure, vakanga vatevera Jesu vachibva Gariri vachimushandira.

56

  Pakati pavo kwakanga kunaMaria Magidharini, naMaria mai vaJakobho naJose, namai vavanakomana vaZebhedhi.

57

  Zvino ava manheru kukasvika mumwe mufumi weArimatiya wainzi Josefa. Iyevo pachake waiva mudzidzi waJesu.

58

  Akaenda kunaPirato akakumbira mutumbi waJesu. Pirato akaraira kuti agamuchidzwe mutumbi.

59

  Josefa wakati atora mutumbi, akauputira nomucheka werineni wakachena.

60

  Akauviga muhwiro hwake hwutsva, hwaakanga achera muhwe; akakungurusira ihwe guru pamuromo wehwiro akabva.

61

  Paivavo naMaria Magadharini nomumwe Maria vagere vakatarisana nehwiro.

62

  Nezuva raitevera ndiro zuva raitevera zuva rokugadzirira, vaprista vakuru navaFarisi vakavungana kunaPirato,

63

  vakati: Ishe tinorangarira kuti munyengeri uyu achiri mupenyu wakati: Mazuva matatu apfuvura ndichamuka.

64

  Saka rairai kuti hwiro hwuchengetwe kusvikira nezuva retatu; zvimwe vadzidzi vake vangavuya vusiku vakamuba. Vagoti kuvanhu: Wakamutswa kuvakafa. Kurashika kokupedzisira kukazopfuvura kokutanga.

65

  Pirato akati kwavari: Imwi munavarindi, endai muhwuchengete sezvamunoziva.

66

  Vakaenda, vakandochengeta hwiro, vakaisa chiratidzo chokusimbisa pabwe, vakaisa varindi.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009