A A A A A
Shona Bible 2009

Mateu 26

1

  Jesu wakati apedza mashoko iwayo ose, akati kuvadzidzi vake:

2

  Munoziva kuti kana mazuva maviri apfuvura ichava paseka, Mwanakomana womunhu uchakumikidzwa \add kuvatongi\add* kuti aroverwe.

3

  Zvino kwakavungana vaprista vakuru navanyori navakuru vavanhu muruvazhe rwomuprista mukuru wainzi Kayafasi.

4

  Vakarangana kuti vabate Jesu namano, vago\add mu\add*vuraya.

5

  Asi vakati: Kwete pamutambo, kuti kurege kuva nebope pakati pavanhu.

6

  Zvino Jesu wakati ari paBhetaniya mumba maSimoni wamaperembudzi,

7

  Kwakavuya kwaari mukadzi nechinu chearibhasiteri chechizoro chinokosha zvikuru, akadurura mumusoro wake agere pakudya.

8

  Asi vadzidzi vake vakati vachivona, vakatsamwa kwazvo vakati: kurasikirwa kwakadaro kwaitirweiko?

9

  Nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa nemari zhinji, ikapiwa varombo.

10

  Asi Jesu aziva akati kwavari: Munotambudzireko mukadzi? Nokuti waita basa rakanaka kwandiri;

11

  nokuti varombo munavo nguva dzose, asi ini hamuneni nguva dzose.

12

  Nokuti pakundidira chizoro ichi pamuviri wangu, waitira kuvigwa kwangu.

13

  Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kose kunozoparidzirwa evhangeri iyi panyika dzose izvivo zvaitwa nomukadzi zvicharehwa, chive chirangaridzo chake.

14

  Zvino mumwe wavanegumi navaviri, wainzi Judhasi Isikariyoti, wakaenda kuvaprista vakuru,

15

  akati: Muchandipeiko, ndigomuisa kwamuri? Vakatenderana naye pamasirivheri anamakumi matatu,*

16

  Zvino kubva ipapo akatsvaka nguva yakafanira yokumukumikidza kwavari nayo.

17

  Ne\add zuva\add* rokutanga rezvingwa zvisina mbiriso, vadzidzi vakavuya kuna Jesu vakati kwaari: Munoda kupiko kwatingakugadzirirai pasika kuti mudye?

18

  Akati: Endai muguta kuna nyakuti, muti kwaari: Mudzidzisi unoti: Nguva yangu yava pedo; ndichaita paseka paimba yako navadzidzi vangu.

19

  Vadzidzi vakaita sezvavakarairwa naJesu; vakagadzira paseka.

20

  Zvino ava madekwana akagara pasi navanegumi navaviri.

21

  Vakati vachidya akati: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Mumwe wenyu uchanditengesa.

22

  Zvino vakashungurudzika kwazvo, vakatanga mumwe nomumwe kuti kwaari: Ishe ndini here?

23

  Asi wakapindura akati: Unoisa ruvoko neni mundiro ndiye uchanditengesa.

24

  Mwanakomana womunhu uchaenda hake sezvazvakanyorwa pamusoro pake; asi unenhamo munhu uyo Mwanakomana womunhu waanotengeswa naye. Zvaiva nani kumunhu uyu kana asina kuberekwa.

25

  Zvino Judhasi uyo wakamutengesa akapindura akati: Mudzidzisi, ndini here? Akati kwaari: Wataura iwe.

26

  Zvino vakati vachidya, Jesu akatora chingwa akaropafadza, akamedura ndokupa vadzidzi achiti: Torai, idyai uyu ndiwo muviri wangu.

27

  Akatora mukombe, akavonga, akavapa achiti: Imwai mose pauri.

28

  Nokuti uyu iropa rangu resungano itsva, rinoteurirwa vazhinji rokukangamwirwa kwezvivi.

29

  Asi ndinoti kwamuri: Handichatongomwizve zvechibereko chomuzambiringa, kusvikira zuva iro randichazomwa naro nemwi zvava zvitsva muushe hwaBaba vangu.

30

  Zvino vakati vaimba rwiyo vakabuda vakaenda kugomo reMiorivhi.

31

  Zvino Jesu wakati kwavari: Imwi mose muchagumburwa nokuda kwangu vusiku hwuno; Nokuti kwakanyorwa \add kuchinzi\add*: Ndicharova mufudzi namakwai eboka achapararira.

32

  Asi shure kokumutswa kwangu, ndichakutungamirirai Gariri.

33

  Asi Petro wakapindura akati kwaari: Kunyange vose vakagumburwa; nokuda kwenyu, ini handingatongogumburwi.

34

  Jesu akati kwaari: Zvirokwazvo ndinoti kwauri: Kuti vusiku hwuno, jongwe risati rarira, uchandiramba katatu.

35

  Petro akati kwaari: Kunyange ndichifanira kufa nemwi, handingatongokurambiyi ini. Vadzidzi vose vakadarovo.

36

  Zvino Jesu wakasvika navo panzvimbo inonzi Getsemani, akati kuvadzidzi: Garai pano ini ndichienda kunonyengetera uko.

37

  Akatora Petro navanakomana vaviri vaZebhedhi, akatanga kushungurudzika nokuzarirwa.

38

  Akati kwavari: Mweya wangu unoshungurudzika kwazvo kunyange kusvikira pakufa, garai pano murinde neni.

39

  Akapfuvura mberi zvishomanene, akawa nechiso chake, akanyengetera achiti: Haiwa Baba vangu, kana zvichibvira, mukombe uyu ngaupfuvure kwandiri. Asi kwete sokuda kwangu asi kwenyu.

40

  Akaenda kuvadzidzi, akavawana vavete, akati kunaPetro: Saka makoniwa kurinda neni awa rimwe here?

41

  Rindai munyengetere, kuti murege kupinda mukuidzwa, mweya unoda zvirokwazvo asi nyama hainesimba.

42

  Akaendazve rwechipiri akanyengetera, achiti: Haiwa Baba vangu kana mukombe uyu usingagoni kupfuvura kubva kwandiri, ndisina kuumwa, kuda kwenyu ngakuitwe.

43

  Akadzoka, akavawana vavatazve, nokuti meso avo akanga orema.

44

  Akavasiya, akaendazve akanyengetera rwechitatu, achitaurazve mashoko, iwawo.

45

  Zvino akavuya kuvadzidzi akati kwavari: Chivatai henyu muzorore; tarirai, nguva yaswedera, Mwanakomana womunhu wotengeswa mumavoko avatadzi.

46

  Simukai, ngatiende, tarirai, wonditengesa kwavari wava pedo.

47

  Zvino achataura, tarira, Judhasi mumwe wavanegumi navaviri akasvika, ane chaunga chikuru vakabata minondo netsvimbo vachibva kuvaprista vakuru navakuru vavanhu.

48

  Zvino iye wakamutengesa wakavapa chiratidzo achiti: Uyo wandichasveta ndiye, mumubate.

49

  Pakarepo akasvika kuna Jesu, akati: Hekanhi Mudzidzisi! Akamusveta.

50

  Jesu akati kwaari: Shamwari, wavingeiko?. Ipapo vakavuya vakaisa mavoko pana Jesu vakamubata.

51

  Zvino tarirai, mumwe wavaiva naJesu akatambanudza ruvoko, akavhomora munondo wake akatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeve yake.

52

  Zvino Jesu akati kwaari: Dzosera munondo wako munzvimbo mawo nokuti vose vanobata munondo vanoparadzwa nomunondo.

53

  Unofunga here kuti handigoni kukumbira kuna Baba vangu vakandipa ikozvino mapoka avarwi anopfuvura makumi maviri?

54

  Zvino magwaro angazadziswa seiko anoti: Zvinofanira kuti zvidaro?

55

  Nenguva iyo Jesu akati kuchaunga: Mabuda semunovinga gororo neminondo netsvimbo kuzondibata here? Ndaigara nemwi mazuva ose ndichidzidzisa mutembere mukasandibata.

56

  Asi izvi zvose zvaitwa, kuti magwaro avaporofita azadziswe. Zvino vadzidzi vose vakamusiya, vakatiza.

57

  Avo vakanga vabata Jesu vaka\add mu\add*endesa kunaKayafasi muprista mukuru, apo pakanga pavungana vanyori navakuru.

58

  Asi Petro akamutevera ari kure kusvikira pamuzinda womuprista mukuru, akapinda mukati, akagara navaranda kuzovona kupera kwazvo.

59

  Zvino vaprista vakuru navakuru namakurukota ose vakatsvaka vuchapupu hwenhema kuti vapomere Jesu, vamuvuraye.

60

  Asi havana ku\add vu\add*wana, kunyange zvapupu zvizhinji zvenhema zvakavuya. Pakupedzisira zviviri zvakasvika,

61

  zvikati: Munhu uyu wakati: Ndinogona kuputsa tembere yaMwari, nokuivakazve namazuva matatu.

62

  Zvino muprista mukuru akasimuka akati kwaari: Haupinduri chinhu here? Vuchapupu hwei hwunopupurirwa iwe?

63

  Asi Jesu wakaramba anyerere. Muprista mukuru akapindura akati kwaari: Ndinokupikisa naMwari mupenyu kuti utivudze kana uri Kristu, Mwanakomana waMwari.

64

  Jesu akati kwaari: Wataura iwe; asi ndinoti kwamuri: Kubva zvino muchavona Mwanakomana womunhu agere kuruoko rworudyi rwesimba, achivuya pamusoro pamakore okudenga.

65

  Ipapo muprista mukuru akabvarura nguvo dzake akati: Wamhura Mwari; tichadireiko hwumwe vuchapupu? Tarirai, manzwa zvino kumhura Mwari kwake.

66

  Munofungeiko? Vakapindura vakati: Unemhoswa yorufu.

67

  Zvino vakamupfira mate pachiso, vakamurova netsiva, vamwe vakamurova nembama,

68

  vachiti: Porofita kwatiri, iwe Kristu, ndiani wakurova.

69

  Petro wakanga agere panze pamuzinda. Zvino murandakadzi wakavuya kwaari akati: Newevo wakanga una Jesu weGariri.

70

  Asi iye wakaramba pamberi pavose achiti: Handizivi zvaunoreva.

71

  Zvino wakati abuda pasuvo, mumwe akamuvona, akati kuna vaivapo: Uyu wakanga anaJesu weNazareta.

72

  Akarambazve nokupika, \add achiti\add*: Handimuzivi munhu uyu.

73

  Chava chinguva vakanga vamirepo vakavuya vakaswedera vachiti kunaPetro: Zvirokwazvo newevo uri wavo nokuti kutaura kwako kunokutengesa.

74

  Zvino wakatanga kutuka nokupika \add achiti\add*: Handimuzivi munhu uyu. Pakarepo jongwe rikarira.

75

  Ipapo Petro akarangarira shoko raJesu raakati kwaari: Jongwe risati rarira, uchandiramba katatu, Ipapo akabuda panze akandochema zvikuru.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009