Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Amosi 7

1

Hezvi zvandakaratidzwa nalshe Jehovha. Tarira, akawumba mhashu, mabukira okupedzisira achitanga kubukira; tarirai, akanga ari mabukira okupedzisira kukohwa kwamambo kwapera.

2

Zvino dzakati dzapedza kudya uswa bwenyika, ndikati, "Aiwa, Ishe Jehovha, chikangamwirai henyu; Jakobho angamira seiko, zvaari muduku?"

3

Jehovha akazvidya mwoyo pamusoro pechinhu ichi, Jehovha akati, "Hazvingaitwi."

4

Hezvi zvandakaratidzwa naIshe Jehovha. Tarirai, Ishe Jehovha akadana moto kuti arwe nawo; akapedza gungwa rakadzika, akavavarira kudya nenyikawo.

5

Ipapo ndakati, "Aiwa, Ishe Jehovha, chiregai henyu; Jakobho angamira seiko, zvaari muduku?"

6

Jehovha akazvidemba pamusoro pechinhu ichi, Ishe Jehovha akati, "Nezvizviwo hazvingaitwi."

7

Hezvi zvaakandiratidza, tarirai, Ishe akanga amire pamadziro akanga akaitwa norwonzi rwokuyera narwo, akabata rwonzi rwokuyera muruoko rwake.

8

Jehovha akati kwandiri, "Amosi unooneiko?" Ini ndikati, "Rwonzi rwokuyera narwo." Zvino Ishe akati, "Tarirai, ndichaisa rwonzi rwokuyera pakati pavanhu vangu vaIsiraeri, handichatongovadarikizve,

9

nzvimbo dzakakwirira dzaIsaka dzichaitwa matongo, uye nzvimbo tsvene dzaIsiraeri dzichaparadzwa; ndichamukira imba yaJerobhoami

10

Zvino Amazia muprista weBhetieri akatuma nhume kuna Jerobhoami mambo waIsiraeri, achiti, "Amosi akarangana pakati peimba yaIsiraeri kukuurayai; nyika haigoni kufara namashoko ake ose.

11

Nokuti Amosi anoti, `Jerobhoami achaurawa nomunondo, Isiraeri vachatapwa zvirokwazvo vachibviswa panyika yavo.' "

12

Amazia akatiwo kuna Amosi, "Iwe muoni, enda, utizire kunyika yaJudha, undodyapo zvokudya, uporofitepo;

13

asi urege kuzoporofitazve paBhetieri; nokuti inzvimbo tsvene yamambo, iimba yamadzimambo."

14

Ipapo Amosi akapindura, akati kuna Amazia, "Ini ndakanga ndisi muporofita, ndakanga ndisi mwanakomana womuporofita; asi ndakanga ndiri mufudzi nomurimi wemionde,

15

Jehovha akanditora ndichitevera makwai, Jehovha akati kwandiri, `Enda, undoporofita kuvanhu vangu vaIsiraeri.'

16

Zvino iwe chinzwa shoko raJehovha, iwe unoti, `Rega kuporofita pamusoro paIsiraeri, rega kudonhedza shoko pamusoro peimba yaIsaka;'

17

naizvozvo zvanzi naJehovha, `Mukadzi wako achava chifeve muguta, vanakomana vako navanasikana vako vachaparadzwa nomunondo, uye nyika yako ichaganhurwa norwonzi rwokuyera narwo; iwe womene uchafira munyika isakanaka, uye vaIsiraeri vachatapwa zvirokwazvo vachibviswa panyika yavo.' "

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009