Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Isaya 56

1

Ndizvo zvinotaura Jehovha, "Chengetai mutongo, muite zvakarurama; nokuti ruponeso rwangu rwava pedo kusvika, uye kururama kwangu koratidzwa.

2

"Akaropafadzwa munhu anoita izvi, noMwanakomana womunhu anozvibatisisa; anochengeta Sabata arege kurisvibisa , nokudzora ruoko rwake kuti arege kuita chinhu chipi nechipi chakaipa."

3

Usaregawo mwanakomana womutorwa akanamatira Jehovha, achitaura achiti, "Zvirokwazvo Jehovha akandiparadzanisa navanhu vake;" nowakachekwa ngaarege kuti, "Tarirai, ndiri muti wakaoma."

4

Nokuti zvanzi naJehovha pamusoro pavakachekwa, "Vanochengeta maSabata angu, nokusanangura zvinondifadza, navanobatisisa sungano yangu.

5

"Ndichavapavo mumba mangu nomukati mamasvingo angu chiyeudzo nezita rinopfuura ravanakomana navanasikana; ndichavapa zita risingaperi, risingazogurwi.

6

"Navanakomana vomutorwawo vanozvisanganisa naJehovha, kuti vamushumire, nokuda zita raJehovha, kuti vave varanda vake, vose vanochengeta Sabata kuti arege kurisvibisa, nokubatisisa sungano yangu;

7

naivavo ndichavauyisa kugomo rangu dzvene, nokuvafadza muimba yangu yokunyengetera; zvipiriso zvavo zvinopiswa nezvibayiro zvavo zvichagamuchirwa paaritari yangu; nokuti imba yangu ichanzi imba yokunyengetera yavanhu vose.

8

Ishe Jehovha, anounganidza vakadzingwa vaIsiraeri,anoti,`Ipapo ndichaunganidzazve \add vamwe\add* kwaari, pamusoro pavake vakaunganidzwa.' "

9

imwi mose zvikara zvokusango, uyai mudye, imwi mose zvikara zvokudondo.

10

Nharirire dzake mapofu, vose havane zivo; vose imbwa mbeveve, havagoni kuhukura, dzinovata, dzinotsivama pasi, dzinofarira kutsumaira.

11

Zvirokwazvo, imbwa dzinokara, dzisingatongoguti; ava vafudzi, vasingagoni kunzwisisa, mumwe nomumwe wakatsaukira kunzira yake, mumwe nomumwe kufuma yake, vose-vose.

12

Vanoti, "Uyai, ndichauya newaini, tichaguta nezvinobata, mangwana achaita sezuva ranhasi,zuva guru-guru kwazvo."

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009