A A A A A
Shona Bible 2009

Zvirevo 26

1

  Sezvakaita chando mumunakamwe, uye sezvakaita mvura mukukohwa, Saizvozvo kukudzwa hakufaniri benzi.

2

  Sezvinoita shiri pakupaparika kwayo, nenyenganyenga pakubhururuka kwayo, Saizvozvo kutuka pasina mhosva hakuitiki.

3

  Tyava yakaitirwa bhiza, namatomu mbongoro, Neshamhu musana wamapenzi.

4

  Usapindura benzi noupenzi hwaro, Kuti urege kufanana naro.

5

  Pindura benzi noupenzi hwaro, Kuti rirege kuti rakachenjera.

6

  Anotuma shoko noruoko rwebenzi, Unozvigura tsoka, nokumwa kutambudzika.

7

  Makumbo echirema anongoremberera; Ndizvo zvakaita chirevo mumuromo webenzi.

8

  Somunhu anosungira ibwe pachifuramabwe, Ndizvo zvakaita iye anokudza benzi.

9

  Sezvinoita mhinzwa muruoko rwomukariri wedoro, Ndizvo zvakaita chirevo mumuromo webenzi,

10

  somupfuri wemiseve, unopfura zvose, Ndizvo zvakaita munhu anosevenzesa benzi neanosevenzesa vafambi.

11

  Sembwa inodzokera kumarutsi ayo, Ndizvo zvakaita benzi rinopamhidza upenzi hwaro.

12

  Unoona munhu anoti ndakachenjera here? Benzi riri nani kuna iye!

13

  Simbe inoti, "Kune shumba panzira; Shumba iri munzira dzomumusha."

14

  Gonhi rinotendereka pamahinji aro; Ndizvo zvinoita simbe panhovo dzayo.

15

  Simbe inopinza ruoko rwayo mundiro, Ino usimbe kurudzoserazve kumuromo wayo.

16

  Simbe inozviti ndakachenjera Kupfuura vanhu vanomwe vanogona kupindura nenjere.

17

  Somunhu anobata imbwa nenzeve dzayo, ichingopfuura hayo, Ndizvo zvakaita munhu anozvipinza pagakava raasina mhosva naro.

18

  Somupengo anokanda zvitsiga, Nemiseve, nezvinouraya,

19

  Ndizvo zvinoita munhu anonyengedzera wokwake, Achiti, "Ndinongoita zvangu jee!"

20

  Moto unodzima nokushaiwa huni; Uye kana kusina mucheri, gakava rinopera.

21

  Sezvakaita mazimbe pazvitsiga zvinopfuta, nehuni pamoto, Ndizvo zvakaita munhu wegakava pakupfutidza rukave.

22

  Mashoko omucheri akaita sezvimedu zvinozipa, Zvinoburukira mukati-kati momuviri.

23

  Miromo inopisa norudo pamwechete nomoyo wakaipa, Zvakafanana nomudziyo wevhu wakanamirwa namarara anobva pasirivha.

24

  Muvengi anonyengedzera nemiromo yake, Asi anovanza kunyengedzera mumoyo make.

25

  Kana achitaura zvinonaka, usamutenda; Nokuti mumoyo make mune zvinonyangadza zvinomwe.

26

  Kunyange kuvenga kwake kuchizvivanza nokunyengedzera, Kushata kwake kuchabudiswa pachena pamberi peungano.

27

  Ani naani anochera gomba, achawiramo iye; Anokungurusa ibwe, richadzokera pamusoro pake.

28

  Rurimi rwenhema runovenga akuvadzwa narwo; Nomuromo unobata kumeso unoparadza.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009