Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Zvirevo 14

1

Mukadzi mumwe nomumwe akachenjera anovaka imba yake; Asi benzi rinoiputsa namaoko aro.

2

Anofamba nokururama kwake, anotya Jehovha; Asi wakatsauka panzira dzake, anomudzidza.

3

Mumuromo webenzi mune shamhu yamanyawi; Asi miromo yavakachenjera inovachengeta.

4

Kana pasina nzombe, chidyiro hachine chiro; Asi zvibereko zvizhinji zvinouya nesimba renzombe.

5

Chapupu, chakatendeka, hachirevi nhema; Asi chapupu chenhema chinobudisa mashoko enhema.

6

Mudadi anotsvaka uchenjeri, asi hahupo; Asi zivo haitani kuwanikwa navane njere.

7

Ibva pamberi pebenzi, Nokuti haungawani miromo yezivo kwaari.

8

Uchenjeri hwomunhu akangwara ndiko kunzwisisa nzira yake; Asi hupenzi hwamapenzi hunonyengedzera.

9

Chibayiro chezvivi chamapenzi chinodadira; Asi pakati pavakarurama panokufarirana.

10

moyo mumwe nomumwe unoziva kutambudzika kwawo; Mweni haangagoverani nomufaro wawo.

11

Imba yowakaipa ichaparadzwa; Asi tende rowakarurama richafara zvakanaka.

12

Munhu anoona nzira achiti yakarurama; Asi kuguma kwayo inzira dzorufu.

13

Kunyange munhu angaseka hake, moyo ungava neshungu; Kuguma komufaro ndiko kuchema.

14

Ano moyo, anodzokera shure, achagutiswa nenzira dzake; Asi munhu akanaka achagutiswa nezvinobva maari.

15

Asina mano anotenda mashoko ose; Asi akangwara anongwarira mafambiro ake.

16

Akachenjera anotya zvakashata, achizvinzvenga; Asi benzi rinamanyawi, richizvitenda.

17

Anokurumidza kutsamwa, achaita noupenzi; Uye munhu, anofunga mano akaipa, achavengwa.

18

Vasina mano vanogara nhaka yohupenzi; Asi vakangwara vachadzikwa korona yezivo.

19

Vakashata vanogwadama pamberi pavakanaka; Navakaipa pamasuo avakarurama.

20

Murombo anovengwa kunyange nowokwake; Asi shamwari dzavafumi izhinji.

21

Anoshora wokwake, anotadza; Asi ane tsitsi navarombo, ane mufaro.

22

Ko vanofunga zvakaipa havarashiki here? Asi nyasha nezvokwadi ndezvavanofunga zvakanaka

23

Kubata kose kune batsiro; Asi kungotaura nemiromo kunobereka kushaiwa.

24

Korona yavakachenjera ifuma yavo; Asi upenzi hwamapenzi upenzi zvahwo

25

Chapupu chakatendeka chinoponesa mweya yavanhu; Asi anoreva nhema anonyengedzera.

26

Pakutya Jehovha pane simbiso kwazvo Vana vowakadai vachava noutiziro.

27

Kutya Jehovha itsime roupenyu; Kuti munhu apukunyuke pamisungo yorufu.

28

Ukuru hwamambo hunoonekwa pakuwanda kwavanhu; Asi kuparadzwa kwashe kuri pakushaiwa vanhu.

29

Ano moyo murefu ane njere kwazvo; Asi anokurumidza kutsamwa anowedzera upenzi.

30

moyo wakagadzikana ndihwo upenyu hwomuviri; Asi godo rinoodza mapfupa.

31

Anomanikidza murombo, anozvidza Muiti wake; Asi ane tsitsi nomushaiwi, anomukudza.

32

Akaipa anowiswa pasi mukutadza kwake; Asi akarurama ane tariro pakufa kwake.

33

Uchenjeri hunogara pamoyo weane njere; Asi zviri mukati mamapenzi zvinozikamwa.

34

Kururama kunokurisa rudzi; Asi zvivi zvinonyadzisa kurudzi rupi norupi.

35

Mambo anofarira muranda, anoita nokuchenjera; Asi anonyadzisa achatsamwirwa naye.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009