Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Zvirevo 10

1

Zvirevo zvaSoromoni. Mwanakomana, akachenjera, anofadza baba; Asi mwanakomana benzi anoshuwisa mai vake.

2

fuma yakawanikwa nezvakaipa haibatsiri chinhu; Asi kururama kunorwira parufu.

3

Jehovha haangatenderi mweya wowakarurama kuti unzwe nzara; Asi kupanga kwavakaipa unokusundira kure.

4

Anobata noruoko rusine hanya, achava murombo; Asi ruoko rweasina usimbe runofumisa.

5

Anounganidza muzhezha, ndiye mwanakomana wakachenjera; Asi anovata hope mukukohwa, mwanakomana anonyadzisa.

6

Mikomborero iri pamusoro wowakarurama; Asi muromo wowakaipa unovanza kumanikidza.

7

Kuyeukwa kowakarurama kunovigira kuropafadzwa, Asi zita rowakaipa richaora.

8

Ane moyo wakachenjera, achagamuchira mirairo; Asi ane miromo youpenzi achawisirwa pasi.

9

Anofamba zvakarurama, anofamba zvakasimba; Asi anominamisa nzira dzake, achazikamwa.

10

Anochonya neziso rake, anouyisa madambudzo; Asi ane miromo youpenzi, achawisirwa pasi.

11

Muromo wowakarurama itsime roupenyu; Asi muromo wowakaipa unovanza kumanikidza.

12

Mbengo dzinomutsa kukakavara; Asi rudo runofukidza kudarika kose.

13

Pamiromo yeane njere panowanikwa uchenjeri; Asi shamhu yakafanira musana woanoshaiwa njere.

14

Vakachenjera vanozvichengetera zivo; Asi muromo webenzi uri pedo nokuparadzwa.

15

fuma yomufumi ndiro guta rake rakasimba; Zvinoparadza varombo ndihwo urombo hwavo.

16

Zvaakabatira zvinoisa wakarurama kuupenyu; Zvakawanikwa nowakaipa zvinoisa kuzvivi.

17

Anoteerera kurairirwa, ari panzira youpenyu; Asi anoramba kurairwa, anotsausa vamwe.

18

Anovanza kuvenga, ane miromo yenhema; Ana makuhwa, ibenzi.

19

Kudarika hakungakoni pamunhu anamashoko mazhinji; Asi anodzora miromo yake, ano huchenjeri.

20

Rurimi rwowakarurama rwakafanana nesirivha yakasarurwa; moyo wowakaipa haubatsiri chinhu.

21

Miromo yowakarurama inosimbisa vazhinji; Asi mapenzi anofa nokushaiwa zivo.

22

Kuropafadza kwaJehovha ndiko kunofumisa; Kutambura pabasa hakuwedzeri chinhu.

23

Benzi rinoti kuita zvakaipa kutamba; Ndizvo zvinoitawo uchenjeri kuno ane njere.

24

Zvinotyiwa nowakaipa, ndizvo zvichamuwira; Asi wakarurama achapiwa zvaanoda.

25

Kana chamupupuri chapfuura, wakaipa haachipo; Asi wakarurama ane nheyo dzisingaperi.

26

Sezvinoita vhininga pameno, noutsi pameso, Ndizvo zvakaita simbe kuna vanomutuma.

27

Kutya Jehovha kunowedzera mazuva; Asi makore owakaipa achatapudzwa.

28

Tariro yavakarurama mufaro; Asi kutarira kwavakaipa kuchaparadzwa.

29

Nzira yaJehovha inhare kunowakarurama; Asi ndiko kuparadzwa kuna vanoita zvakaipa.

30

Wakarurama haangatongozununguswi nokusingaperi; Asi vakaipa havangarambi vagere panyika.

31

Muromo wowakarurama unobudisa uchenjeri; Asi rurimi rune nhema ruchabviswa.

32

Miromo yowakarurama inoziva zvinofadza; Asi muromo wowakaipa unotaura zvine nhema.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009