Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 92

1

Zvakanaka kuvonga Jehovha, Nokuimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza, imwi Wokumusorosoro;

2

Kuparidza unyoro bwenyu mangwanani, Nokutendeka kwenyu usiku hwose,

3

Nechinoridzwa chine hungiso gumi, nomutengeramwa; Nenzwi rakanaka pambira.

4

Nokuti imi, Jehovha, makandifadza nezvamakaita; Ndichafara kwazvo namabasa amaoko enyu.

5

Mabasa enyu akakura seiko, Jehovha! Mifungo yenyu yakadzika kwazvo.

6

Asina njere haazvizivi; Benzi harinzwisisi izvozvi,

7

Kana vakaipa vachimera souswa, Uye kana vaiti vose vezvakaipa vachikura; Zvinoitwa kuti vaparadzwe nokusingaperi.

8

Asi imwi Jehovha muri kumusoro nokusingaperi.

9

Nokuti tarirai, Jehovha, vavengi venyu, Nokuti tarirai, Jehovha, vavengi venyu vachaparara; Vaiti vose vezvakaipa vachaparadzirwa.

10

Asi runyanga rwangu makarusimudza sorunyanga rwenyati; Ndakazodzwa namafuta matsva.

11

Ziso rangu rakaona zvakaitirwa vavengi vangu, Nzeve dzangu dzakanzwa zvakaitirwa vaiti vezvakaipa, vakandimukira.

12

Wakarurama uchamera somuchindwe; Achakura somusidhari paRebhanoni.

13

Vakasimwa mumba maJehovha Vachakura muvazhe dzaMwari wedu.

14

Vacharamba vachibereka zvibereko pakukwegura kwavo; Vachava vanyoro navatsva;

15

Kuti vaparidze kuti Jehovha akarurama; Ndiye dombo rangu, hapana chinhu chisina kururama maari.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009