Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 82

1

Mwari anomira paungano yaMwari; Anotonga pakati pavamwari.

2

"Muchatonga zvisina kururama kusvikira rinhiko, Muchisanangura vanhu vakaipa?

3

Tongerai mhaka dzavarombo nenherera; Ruramisirai vanotambudzika navanoshaiwa chose.

4

Sunungurai varombo navashaiwi Varwirei paruoko rwowakaipa."

5

Havazivi, havanzwisisi; Vanofamba-famba murima; Nheyo dzose dzapasi dzinozununguka.

6

Ndakati, "Muri vamwari, Mose muri vanakomana voWokumusorosoro.

7

Kunyange zvakadaro muchafa savanhu, Muchafa somumwe wamachinda."

8

Simukai Mwari, mutongere pasi; Nokuti ndudzi dzose dzichava nhaka yenyu.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009