Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 75

1

Tinokuvongai, Mwari; Tinovonga, nokuti zita renyu riri pedo; Vanhu vanoparidza mabasa enyu anoshamisa.

2

"Kana ndichiwana nguva yakafanira, Ndichatonga zvakarurama.

3

Pasi pose panyauka navose vagerepo; Ndini ndakamisa mbiru dzayo.

4

Ndakati kuna vanamanyawi , `Regai kuita namanyawi;' Nokuna vakaipa, `Regai kusimudza runyanga.'

5

Regai kusimudza runyanga rwenyu kudenga; Regai kutaura nomutsipa mukukutu."

6

Nokuti kunyange kumabudazuva, kana kumavirira, Kana kurenje, hakuzi ikoko kunobva kukudzwa.

7

Asi Mwari ndiye mutongi; Anoninipisa mumwe achikudza mumwe.

8

Nokuti muruoko rwaJehovha munomukombe, newaini inopupuma; Uzere nezvakavhenganiswa, zvino anodurura mauri; Zvirokwazvo, vakaipa vose venyika vachasvina masese awo, nokuamwa.

9

Asi ini ndichaparidza nokusingaperi, Ndichaimbira Mwari waJakobho nziyo dzokurumbidza.

10

Nyanga dzose dzavakaipa ndichadzigura; Asi nyanga dzavakarurama dzichasimudzwa.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009