Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 67

1

Mwari ngaatinzwire tsitsi, atiropafadze, Ngaativhenekere nechiso chake;

2

Kuti nzira yenyu izikamwe pasi, Nokuponesa kwenyu pakati pendudzi dzose.

3

Vanhu ngavakuvongei, Mwari; Vanhu vose ngavakuvongei.

4

Ndudzi ngadzifare, ngadziimbe nomufaro; Nokuti muchatonga vanhu nokururama, Muchafambisa ndudzi pasi.

5

Vanhu ngavakuvongei Mwari; Vanhu vose ngavakuvongei.

6

Pasi pakabereka zvibereko zvapo; Mwari, iye Mwari wedu, achatiropafadza.

7

Mwari achatiropafadza; Nemigumo yose yapasi ichamutya.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009