Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 20

1

Jehovha ngaakupindure nomusi wokutambudzika; Zita raMwari waJakobho ngarikuise pakakwirira;

2

Ngaakutumire rubatsiro runobva panzvimbo tsvene, Akutsigire nesimba rinobva Ziyoni.

3

Ngaarangarire zvipiriso zvako zvose, Agamuchire zvibayiro zvako zvinopiswa;

4

Ngaakupe zvinodikamwa nomoyo wako, Ngaaite sezvawakafunga.

5

Tichafara kwazvo nokukunda kwenyu, Tichasimudza mireza yedu nezita raMwari wedu; Jehovha ngaaite zvose zvawakakumbira.

6

Zvino ndinoziva kuti Jehovha anoponesa muzodziwa wake; Achamupindura ari kudenga kwake kutsvene Nesimba roruoko rwake rworudyi, rinoponesa.

7

Vamwe vanovimba nengoro, vamwe namabhiza; Asi isu tichareva zita raJehovha Mwari wedu.

8

Ivo vakotamiswa, vawira pasi; Asi isu tasimuka, timire zvakanaka.

9

Ponesai, Jehovha; Mambo ngaatipindure kana tichidana.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009