Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 147

1

Hareruya. Nokuti zvakanaka kuti Mwari wedu aimbirwe nziyo dzokurumbidza; Zvinofadza, uye kurumbidza kwakafanira.

2

Jehovha anovaka Jerusaremu; Anounganidza vakadzingwa vaIsiraeri.

3

Anoporesa vane moyo yakaputsika, Anosunga mavanga avo.

4

Anotara kuwanda kwenyeredzi; Anodzipa dzose mazita adzo.

5

Ishe wedu mukuru, anesimba guru; Njere dzake hadziperi.

6

Jehovha anobatsira vanyoro;

7

Imbirai Jehovha muchimuvonga, Imbirai Mwari wedu nziyo dzokurumbidza nembira;

8

Iye anofukidza denga namakore, Anogadzirira pasi mvura, Anomeresa uswa pamakomo.

9

Anopa zvipfuwo zvokudya zvazvo, Navana vamakunguvo, anochema.

10

Haafadzwi nesimba rebhiza; Haafariri makumbo omurume.

11

Jehovha anofara navanomutya, Navanotarira ngoni dzake.

12

Rumbidza Jehovha, iwe Jerusaremu; Rumbidza Mwari wako, iwe Ziyoni.

13

Nokuti wakasimbisa mazariro amasuo ako; Akaropafadza vana vako mukati mako.

14

Anoisa rugare panyika yako; Anokugutisa nezviyo zvakaisvonaka.

15

Anotuma mirairo yake panyika; Shoko rake rinomhanya kwazvo.

16

Anopa vanhu chando samakushe amakwai, Anoparadzira chando samadota.

17

Anokanda chimvuramabwe chake sezvimedu; Ndianiko angamira pachando chake?

18

Anotuma shoko rake, ndokuzvinyausa; Anovhuvhutisa mhepo yake mvura ndokuyerera.

19

Anozivisa Jakobho shoko rake, Nalsiraeri mitemo yake nezvaakatonga.

20

Haana kutongoitira rumwe rudzi saizvozvo; Kana zviri zvaakatonga, havana kuzviziva. Hareruya!

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009