Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 13

1

Jehovha muchandikangamwa nokusingaperi kusvikira rinhi? Muchandivanzira chiso chenyu kusvikira rinhiko?

2

Ndichafunga mano mumweya mangu kusvikira rinhi, Ndine shungu pamoyo pangu zuva rimwe nerimwe? Muvengi wangu achandikurira kusvikira rinhi?

3

Rangarirai, mundipindure, Jehovha Mwari wangu; Vhenekerai meso angu, ndirege kuvata hope dzokufa;

4

Muvengi wangu arege kuti, "Ndamukunda;" Vadzivisi vangu varege kufara kana ndichizununguka.

5

Asi ndakavimba nenyasha dzenyu; moyo wangu uchafara nokuponesa kwenyu;

6

Ndichaimbira Jehovha, Nokuti akandiitira zvakanaka.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009