Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 120

1

Pakutambudzika kwangu ndakadana kuna Jehovha, Iye akandipindura.

2

Rwirai mweya wangu, Jehovha, pamiromo inoreva nhema, Naparurimi runonyengedzera.

3

Iwe uchapiweiko, chinyi chichawedzerwa kwauri, Iwe rurimi runonyengedzera?

4

Miseve inopinza yeanesimba, Namazimbe anopfuta omurara.

5

Ndine ropa rakaipa zvandiri mutorwa paMesheki, Zvandigere pamatende eKedhari!

6

Mweya wangu wakagara nguva refu Neanovenga rugare.

7

Ini ndinoda rugare; Asi kana ndichitaura, ivo vanotsvaka kurwa.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009