A A A A A
Shona Bible 2009

Mapisarema 113

1

  Hareruya! Rumbidzai, imwi varanda vaJehovha, Rumbidzai zita raJehovha.

2

  Zita raJehovha ngarikudzwe Kubva panguva ino kusvikira pakusingaperi.

3

  Kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro Zita raJehovha rinofanira kurumbidzwa.

4

  Jehovha uri kumusoro kwavahedheni vose, Nokubwinya kwake kumusoro kokudenga-denga.

5

  Ndianiko akafanana naJehovha Mwari wedu, Iye anogara kumusoro,

6

  Iye anozvidukupisa kuti aone Zviri kudenga napasi?

7

  Anosimudza murombo abve muguruva, anomumutsa abve padurunhuru;

8

  Kuti amugarise pamwechete namachinda, Iwo machinda avanhu vake.

9

  Anogarisa mukadzi asingabereki mumba,ave mai vanofara navana. Hareruya

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009