Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 11

1

Ndinovimba naJehovha; Munoreva seiko kumweya wangu, muchiti, "Tizira kugomo rako seshiri?

2

Nokuti, tarira, vakaipa vanobwembura uta, Vanogadzira museve wavo parukungiso, Kuti vafure anomoyo wakarurama parima.

3

Kana nheyo dzakaparadzwa, Akarurama angaiteiko?"

4

Jehovha uri mutemberi yake tsvene, Iye Jehovha, chigaro chake choushe chiri kudenga; Meso ake anotarira, mafungiro ameso ake anoidza vana vavanhu.

5

Jehovha anoidza vakarurama; Asi mweya wake unovenga wakaipa neanomanikidza.

6

Achanisira misungo pamusoro pavakaipa; Moto nesuriferi nemhepo inopisa, ndiwo uchava mukombe wavo wavakagoverwa.

7

Nokuti Jehovha akarurama; anoda zvakarurama; Vakarurama vachaona chiso chake.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009