Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Mapisarema 108

1

moyo wangu wakasimba, Mwari; Ndichaimba, zvirokwazvo, ndichaimba nziyo dzokurumbidza, nomweya wangu wose.

2

Muka iwe mutengeramwa nembira; Ini ndimene ndichamuka mangwanani.

3

Ndichakuvongai Jehovha, pakati pendudzi dzavanhu; Ndichakuimbirai nziyo dzokurumbidza pakati pavahedheni.

4

Nokuti ngoni dzenyu ihuru kumusoro kokudenga-denga, Uye zvokwadi yenyu inosvikira kudenga rose.

5

imwi mukudzwe Mwari, kumusoro kokudenga-denga; Kurumbidzwa kwenyu ngakuve kumusoro kwapasi pose.

6

Kuti vadikamwi venyu varwirwe, Tiponesei noruoko rwenyu rworudyi, mutipindure.

7

Mwari akataura pautsvene hwake, achiti, "Ndichafara kwazvo; Ndichaganhura Shekemu, ndichayera mupata weSukoti.

8

Giriyadhi ndeyangu naManase ndeyangu; Efuremuwo inhaviro yomusoro wangu; Judha ndiyo tsvimbo yangu youshe.

9

Moabhu ndiwo mudziyo wangu wokushambidzira; Pamusoro peEdhomu ndipo pandichakandira shangu yangu; Ndichapururudza nokuda kwaFirisitia."

10

Ndianiko achandiisa muguta rakakombwa namasvingo? Ndianiko achandiperekedza ndiende Edhomu?

11

Hamuna kutirasha here, Mwari? Hamubudi Mwari, nehondo dzedu.

12

Tibatsirei pamudzivisi wedu; Nokuti kubatsira kwavanhu hakuna maturo.

13

MunaMwari tichaita noumhare; Nokuti ndiye achatsika vadzivisi vedu pasi.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009