Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Jobho 4

1

Ipapo Erifazi muTemani akapindura, akati,

2

"Kana munhu akaidza kutaurirana newe, iwe uchava neshungu here? Asi ndiani angazvidzora, akasataura hake?

3

Tarira, iwe wakadzidzisa vazhinji, Iwe wakasimbisa maoko akashaiwa simba.

4

Mashoko ako akatsigira akanga achivavarira kuwa, Iwe wakasimbisa mabvi akanga achigweda-gweda.

5

Asi zvino zvasvika kwauri, iwe woshaiwa simba, Zvakubata, zvino wotambudzika.

6

Ko kutya kwako Mwari harizi simba rako here? Kururama kwenzira dzako haizi tariro yako here?

7

Rangarira hako, ndianiko asine mhaka akatongoparara? Kana vakarurama vakatongoparadzwa papi?

8

Sezvandakaona ini, vanhu, vanorimira zvakaipa Navanodzvara zvakashata, ndivo vanokohwawo izvozvo.

9

Vanoparadzwa nomweya waMwari, Vanopedzwa nokufema kokutsamwa kwake.

10

Kunduruma kweshumba nenzwi reshumba inehasha, Nameno evana veshumba anoparadzwa.

11

Shumba, yakwegura, inofa nokushaiwa zvingabata; Navana veshumbakadzi vanoparadzirwa.

12

Zvino ndakaziviswa shoko rakavanda; Nzeve yangu yakanzwa zeve-zeve raro.

13

Pandangariro dzinobva pane zvinoonekwa usiku, Kana vanhu vabatwa nehope huru;

14

Kutya nokubvunda kwakandiwira, Kwakabvundisa mapfupa angu ose.

15

Ipapo mweya wakapfuura pamberi pechiso changu; Mvere dzenyama yangu dzikasimuka.

16

Wakamira, asi ndakanga ndisingagoni kuona kuti akadini; Mufananidzo wangu wakanga uri pamberi pameso angu; Kunyarara kukavapo, ndikanzwa inzwi richiti,

17

‘Ko munhu, anofa, angakunda Mwari pakururama here? Ko munhu angakunda Muiti wake pakunaka here?

18

Tarirai, haatendi varanda vake; Vatumwa vake anovapa mhaka achiti mapenzi;

19

Ndoda vanogara mudzimba dzevhu, Nheyo dzadzo dzakateyiwa paguruva, Dzinopwanyiwa sezvifusi.

20

Vanoparadzwa pakati pamagwanani namadekwana; Vanoparara nokusingaperi, pasina munhu ane hanya nazvo.

21

Ko bote retende ravo harina kuvhomorwa pamwechete navo here? Vanofa vasina uchenjeri.' "

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009