Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Jobho 17

1

Mweya wangu wapera, mazuva angu adzima, Hwiro hunondimirira.

2

Zvirokwazvo, vanondiseka vaneni; Ziso rangu rinoramba richiona kutsamwa kwavo.

3

Zvino ndipikirei, muve rubatso rwangu kwamuri; Ndianiko achabatana maoko neni?

4

Nokuti makavanzira moyo yavo kunzwisisa; Naizvozvo hamungavakudzi.

5

Iye, anokwirira shamwari dzake kuti dzitapwe, Meso avana vake achapera.

6

Iye akandiita shumo pakati pavanhu; Ndinosemwa pachena.

7

Ziso rangu harichaoni nemhaka yokuchema, Mitezo yangu yose yafanana nomumvuri.

8

Vanhu vakarurama vachakanuka nazvo, Asine mhaka achamukira vasingadi Mwari.

9

Kunyange zvakadaro wakarurama acharambira panzira yake, Uye ana maoko akanaka acharamba achisimba.

10

Asi imwi mose dzokai, muuye zvino; Nokuti handingawani munhu akangwara pakati penyu.

11

Mazuva angu apfuura, zvandaivavarira zvakona, Iyo mifungo yomoyo wangu.

12

Vanoshandura usiku ave masikati; Vanoti, "Chiedza chiri pedo nerima."

13

Kana ndine tariro, Sheori ndiyo imba yangu; Ndakawadza nhovo yangu murima;

14

Ndakati kuhwiro, "Ndiwe baba vangu;" Nokuhonye, "Ndiwe mai vangu nehanzvadzi yangu;"

15

Zvino tariro yangu iripiko? Kana iri tariro yangu, ndianiko angaiona?

16

Ichaburukira kumazariro eSheori, Kana zororo yavapo paguruva.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009