Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009
← 8

2 Makoronike 22

10 →
1

Zvino wakati kwavari: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Vamwe varipo kunavamire pano, vasingazoraviri rufu, vasati vavona ushe hwaMwari hwuchivuya nesimba.

2

Zvino mushure mamazuva matanhatu, Jesu akatora Petro, naJokobho, naJohwani, akavatungamirira mugomo refu, vari voga; akashandurwa pamberi pavo.

3

Nguvo dzake dzikapenya, dzikachenesesa zvikuru semagada echando; zvokuti hakunomusuki pano panyika, ungagona kudzichenesa \add dzikadaro\add*.

4

Zvino kwakavonekwa kwavari Eria naMozisi, vachitaurirana naJesu.

5

Petro akapindura akati kunaJesu: Mudzidzisi, zvakanaka kuti tive pano; ngativake matumba matatu, rimwe renyu, uye rimwe raMozisi, nerimwe raEria.

6

Nokuti wakanga asingazivi chokutaura; nokuti vaitya zvikuru.

7

Zvino kwakava negore rakavafukidza, inzwi rikabuda mugore, richiti: Uyu Mwanakomana wangu unodikamwa, mumunzwei!

8

Kamwe-kamwe, vakati varinga-ringa, havana kuzovona munhuzve, asi Jesu chete anavo.

9

Zvino vakati vachiburuka mugomo, akavaraira kuti varege kuvudza munhu zvavakanga vavona kusvikira Mwanakomana womunhu amuka kuvakafa.

10

Vakachengeta shoko iro mukati mavo, vachibvunzana kuti zvinorevei kuti kumuka kwavakafa?

11

Vakamubvunza, vachiti: Nemhaka yei vanyori vachiti Eria unofanira kutanga kuvuya?

12

Akapindura akati kwavari: Eria zvirokwazvo uchatanga kuvuya hake, avandudze zvinhu zvose; asi kwakagonyorwa seiko zvoMwanakomana womunhu, kuti unofanira kutambudzika zvinhu zvizhinji nokuzvidzwa?

13

Asi ndinoreva kwamuri kuti Eriavo wakatosvika, vakamuitira zvose zvavaida, sezvazvakanyorwa pamusoro pake.

14

Zvino wakati asvika kuvadzidzi, vakavona chaunga chikuru chakavakomba, navanyori vachipikisana navo.

15

Pakarepo chaunga chose chakati chichimuvona chikashamiswa kwazvo, chikamhanyira \add kwaari\add*, chikamukwazisa.

16

Akabvunza vanyori \add akati\add*: Munopikisaneiko navo?

17

Mumwe wechaunga akapindura, akati: Mudzidzisi, ndavuya kwamuri nomwanakomana wangu, unomweya wembeveve;

18

pose paunomubata, unomubvambura; opupuma furo, nokugeda-geda meno ake, uye unowoma mutezo; zvino ndakataura navadzidzi venyu kuti vaubudise, vakasagona.

19

Akamupindura akati: Haiwa rudzi rusina kutenda, ndichagara nemwi kusvikira rinhiko? Ndichakuitirai moyo murefu kusvikira rinhiko? Vuyai naye kwandiri.

20

Vakavuya naye kwaari; wakati achimuvona, pakarepo mweya ukamubvambura; akawira pasi, akakunguruka achipupuma furo.

21

Zvino akabvunza baba vake \add akati\add*: Yava nguva yakadiniko kubvira izvozvi zvichimuwira? Akati: Kubva pavuduku.

22

Kazhinji wakamuwisira mumoto nomumvura, kuti umuparadze; asi kana muchigona kuita chinhu, mutinzwire tsitsi, mutibatsire.

23

Jesu akati kwaari: Kana iwe uchigona kutenda, zvinhu zvose zvinokwanisika kunounotenda.

24

Zvino pakarepo baba vomwana vakadanidzira nemisodzi vakati: Ndinotenda Ishe, ndibatsirei pakusatenda kwangu.

25

Zvino Jesu wakati achivona chaunga chichimhanyirana pamwe chete, akatsiura mweya wetsina, akati kwauri: \add Iwe\add*, mweya wembeveve namatsi, ndinokuraira \add kuti\add* ubve maari, urege kupindazve maari.

26

Zvino ukadanidzira, ukamubvundisa zvikuru ukabuda maari; akaita somunhu wakafa, nokudaro vazhinji vakati: Wafa.

27

Asi Jesu wakabata ruvoko rwake, akamusimudza, iye akasimuka.

28

Zvino wakati apinda mumba, vadzidzi vake vakamubvunza pachivande vachiti: Nemhaka yei isu takanga tisingagoni kuubudisa?

29

Ipapo akati kwavari: Rudzi urwu harungatongobudi nechinhu, asi nokunyengetera nekutsanya.

30

Vakabva ipapo, vakagura neGariri, akaramba kuti zvizikamwe nomunhu.

31

Nokuti wakadzidzisa vadzidzi vake, akati kwavari: Mwanakomana womunhu uchakumikidzwa mumavoko avanhu, vachamuvuraya; kana avurawa, uchamuka nezuva retatu.

32

Asi havana kunzwisisa shoko iro, vakatya kumubvunza.

33

Zvino wakasvika Kapenaume; akati ava mumba, akavabvunza, \add achiti\add*: Makanga muchikakavadzanireiko munzira?

34

Asi vakaramba vanyerere, nokuti munzira vakanga vaita nharo pakati pavo \add kuti\add* mukuru ndiani.

35

Ipapo akagara pasi, akadana vanegumi navaviri, akati kwavari: Kana munhu achida kuva wokutanga, uchava wekupedzisira kunavose nomuranda wavose.

36

Akatora mwana muduku, akamuisa pakati pavo; akati amufungatira mumavoko, akati kwavari:

37

Aninani unogamuchira mumwe wavana vaduku vakadai muzita rangu, unondigamuchireni; uye ani nani unogamuchira ini, haandigamuchiri ini, asi uyo wakandituma.

38

Zvino Johwani akamupindura, achiti: Mudzidzisi, tavona mumwe achibudisa mweya yakaipa muzita renyu, asingatiteveri tikamudzivisa, nokuti haana kutitevera.

39

Asi Jesu wakati: Musamudzivisa, nokuti hakunomunhu ungaita basa resimba muzita rangu, ungakurumidza kutaura zvakaipa pamusoro pangu.

40

Nokuti usingapesani nesu, ndowedu.

41

Nokuti aninani unokupai mukombe wemvura kuti mumwe muzita rangu, nemhaka yokuti muri vaKristu, zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Haangarashikirwi nomubairo wake.

42

Uye aninani unogumbusa mumwe wavaduku \add ava\add* vanotenda kwandiri, zvirinani kwaari kuti guyo guru riremberedzwe pamutsipa wake, akandirwe mugungwa.

43

Kana ruvoko rwako ruchikugumbusa, rugure; zvirinani kwauri kuti upinde muupenyu uri chirema, pakuenda mugehena, mumoto usingazodzimwi, unamavoko maviri.

44

Apo pasingafi honye yavo, napasingadzimwi moto.

45

Kana rutsoko rwako ruchikugumbusa, rugure; zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uchikamhina, pane kuti une tsoka mbiri ukandirwe mugehena mumoto usingazofi wakadzimwa.

46

Apo pasingafi honye yavo, nomoto usingadzimwipo.

47

Zvino kana ziso rako richikugumbusa, ridzure; zvirinani kwauri kupinda muushe hwaMwari uneziso rimwe, pakuti une maziso maviri, ukandirwe mugehena remoto.

48

Apo pasingafi honye yavo, nomoto usingadzimwipo.

49

Nokuti mumwe nomumwe ucharungwa nomoto nechibayiro chimwe nechimwe chicharungwa nemunyu.

50

Munyu wakanaka; asi kana munyu usingacharungi, mungaurunga neiko? Ivai nomunyu mamuri, muve norugare pakati penyu.

Aramaic Bible 1905
Public Domain: British and Foreign Bible Society in 1905