Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

1 Makoronike 8

1

Bhenjamini akabereka mwana wake wedangwe Bhera, naAshibheri wechipiri, naAhara wechitatu;

2

naNowa wechina, naRafa weshanu.

3

Bhera akabereka vanakomana: Adhari, naGera naAbhihudhi;

4

naAbhishua, naNaamani, naAhoa;

5

naGera, naShefufani, naHurami.

6

Ava ndivo vanakomana vaEhudhi: Ndivo vakuru vedzimba dzamadzibaba aigara paGebha, vakavatapa, vakaenda navo Manahati;

7

naNaamani, naAhiya, naGera, iye akavatapa; akabereka Uza naAhihudhi.

8

Shaharaimi akabereka vanakomana panyika yaMoabhi, adzinga vakadzi vake Hushimi naBhaara.

9

Akabereka kumukadzi wake Hodheshi: Jobhabhu, naZibhia, naMesha, naMarikami;

10

naJeuzi, naShakia, naMirima. Ndivo vanakomana vake, vakuru vedzimba dzamadzibaba.

11

Hushimi akabereka Abhitubhi naEripaari.

12

Vanakomana vaEripaari: Ebheri, naMishami, naShemedhi; ndiye wakavaka Ono, naRodhi, nemisha yawo;

13

naBheira, naShema, ivo vaiva vakuru vedzimba dzamadzibaba aigara paAjaroni, vakadzinga vakanga vagere paGati;

14

naAhiyo, naShashaki, naJeremoti;

15

naZebhedhia, naAradhi, naEdheri;

16

naMikaeri, naIshipa, naJoha, ivo vanakomana vaBheira;

17

naZebhedhia, naMeshurami, naHiziki, naHebheri;

18

naIshimerai, naIziria, naJobhabhu, ivo vanakomana vaEripaari;

19

naJakimi, naZikiri, naZabhudhi;

20

naErienai, naZiretai, naErieri;

21

naAdhaya, naBheraya, naShimirati, ivo vanakomana vaShimei;

22

naIshipani, naEbheri, naErieri;

23

naAbhidhoni, naZikiri, naHanani;

24

naHanania, naErami, naAnatotiya;

25

naIfudheya, naPenueri, ivo vanakomana vaShashaki;

26

naShamisherai, neSheharia, naAtaria;

27

naJareshia, naEria, naZikiri, ivo vanakomana vaJehorami.

28

Ivo vaiva vakuru vedzimba dzamadzibaba kumarudzi avo ose, vakuru; ivo vaigara Jerusaremu.

29

PaGibhiyoni paigara baba vaGibhiyoni, wainzi Jeyieri, zita romukadzi wake rakanga riri Maaka.

30

Mwanakomana wake wedangwe aiva Abhidhoni, naZuri, naKishi, naBhaari, naNadhabhi;

31

naGedhori, naAhio, naZekariya.

32

Mikiroti akabereka Shimea. Naivo vaigara nehama dzavo Jerusaremu, vakatarisana nehama dzavo.

33

Neri akabereka Kishi, Kishi akabereka Sauro, Sauro akabereka Jonatani, naMarikishua, naAbhinadhabhu, naEshibhaari.

34

Mwanakomana waJonatani akanga ari Meribhibhaari; Meribhibhaari akabereka Mika.

35

Vanakomana vaMika: Pitoni, naMereki, naTarea, naAhazi.

36

Ahazi akabereka Joadha, Joadha akabereka Arimeti, naAzimavheti, naZimiri; Zimiri akabereka Moza;

37

Moza akabereka Bhinea; Rafa waiva mwanakomana wake, naEreasa mwanakomana wake, naAzeri mwanakomana wake.

38

Azeri wakanga ana vanakomana vatanhatu; mazita avo ndiwo: Azirikami, naBhokeru, naIshimaeri, naShearia, naObhadhiya, naHanani. Ava vose vaiva vanakomana vaAzeri.

39

Vanakomana vaEsheki munun'una wake: Urami mwanakomana wake wedangwe, naJeuzi wechipiri, naErifereti wechitatu.

40

Vanakomana vaUrami vaiva varume vane simba noumhare, vapfuri vemiseve; vakanga vana vanakomana vazhinji, navanakomana vavanakomana vavo, vakasvika zana namakumi mashanu. Ivo vose vaiva vanakomana vaBhenjamini.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009