Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

1 Makoronike 25

1

Dhavhidhi navakuru vehondo vakatsaurirawo basa ravo vanakomana vaAsafi naHemani naJedhutuni, kuti vaporofite nembira, nemitengeramwa, namakandira; mazita avakabata basa ravo ndiwo:

2

vavanakomana vaAsafi: Zakuri, naJosefa, naNetania, naAsharera, vanakomana vaAsafi; vairairwa naAsafi, waiporofita nomurayiro wamambo.

3

VaJedhutuni: vanakomana vaJedhutuni. Gedharia, naZeri, naJeshaya, naHashabhia, naMatitia, vatanhatu; ivo vairairwa nababa vavo Jedhutuni, nembira, waiporofita achivonga nokurumbidza Jehovha.

4

VaHemani: vanakomana vaHemani: Bhukia, naMatania, naUzieri, naShebhueri, naJerimoti, naHanania, naHanani, naEriata, naGidhareti, naRomamitiezeri, naJoshibhekasha, naMaroti, naHotiri, naMahazioti.

5

Ava vose vakanga vari vanakomana vaHemani muoni wamambo pamashoko aMwari; Mwari akapa Hemani vanakomana vane gumi navana, navakunda vatatu, kuzomusimbisa.

6

Ava vose vairairwa nababa vavo pakuimba kwavo paimba yaJehovha namakandira, nemitengeramwa, nembira, pabasa reimba yaMwari; Asafi, naJedhutuni, naHemani vairairwa namambo.

7

Ava vose, pamwechete nehama dzavo dzakanga dzadzidziswa kuimbira Jehovha, ivo vose vakanga vachigona kwazvo, vakasvika mazana maviri namakumi masere navasere.

8

Vakakanda mijenya kuzoratidzwa mabasa avo, kusina anodarikwa, vaduku pamwechete navakuru, navadzidzisi pamwechete navadzidzi.

9

Mujenya wokutanga waAsafi ukabata Josefa; wechipiri Gedharia; iye navanun'una vake vakanga vari gumi navaviri;

10

wechitatu Zakuri, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

11

wechina Iziri, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

12

weshanu Netania, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

13

wetanhatu Bhukia, navanakomana vake, navanun'una vake, gumi navaviri;

14

wechinomwe Jesharera, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

15

worusere Jeshaya, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

16

wepfumbamwe Matania, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

17

wegumi Shimei, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

18

wegumi nomumwe Azareri, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

19

wegumi navaviri Hashabhia, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

20

wegumi navatatu Shubhaeri, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

21

wegumi navana Matitia, navanakomana vake, navanun'una vake, gumi navaviri;

22

wegumi navashanu Jeremoti, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

23

wegumi navatanhatu Hanania, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

24

wegumi navanomwe Joshibhekasha, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

25

wegumi navasere Hanani, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

26

wegumi navapfumbamwe Maroti, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

27

wamakumi maviri Eriati, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

28

wamakumi maviri nomumwe Hotiri, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

29

wamakumi maviri navaviri Gidhareti, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

30

wamakumi maviri navatatu Mahazioti, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri;

31

wamakumi maviri navana Romamitiezeri, navanakomana vake navanun'una vake, gumi navaviri.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009