A A A A A
Shona Bible 2009

Genesisi 2

1

  Denga nenyika zvikapera saizvo­zvo, nouzhinji hwazvo.

2

  Mwari aka­pedza basa rake raakaita nomusi wechi­nomwe; akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita.

3

  Mwari akaro­pafadza musi wechinomwe, akauita mu­tsvene; nokuti akazorora nawo pabasa rake rose, raakanga asika nokuita iye Mwari.

4

  Ndiko kuvamba kwedenga nenyika, musi wazvakasikwa: Nezuva iroro Jeho­vha Mwari raakasika naro nyika nedenga,

5

  makwenzi esango akanga achigere ku­vapo panyika, nemiriwo yesango yaka­nga ichigere kumera; nokuti Jehovha Mwari akanga asati anaisa mvura pa­nyika, uye kwakanga kusina munhu ku­zorima pasi;

6

  asi mhute yaisikwira ichi­bva panyika ichinyorevesa nyika yose.

7

  Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake; munhu akava mweya mupenyu.

8

  Jehovha Mwari akasima munda muEdheni, kumabvazuva, akaisapo mu­nhu waakanga aumba.

9

  Jehovha Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso, neyakanaka kudya; uye muti woupenyu pakati pomunda, nomuti wokuziva zva­kanaka nezvakaipa.

10

  MuEdheni muka­buda rwizi kuzodiridza munda uyo, ruka­paradzana ipapo, dzikaita hova ina.

11

  Zita rorwokutanga ndiPishoni; ndirwo runo­poteredza nyika yose yeHavhira, pane ndarama ipapo;

12

  ndarama yenyika iyoyo yakanaka; uyewo pane dheriumu nebwe reonikisi.

13

  Zita rorwizi rwechipiri ndiGihoni; ndirwo runopoteredza nyika yose yeKushi.

14

  Zita rorwizi rwechitatu ndiHedhekeri, ndirwo runoyerera kumabva­zuva kweAsiria. Rwizi rwechina ndiYu­furatesi.

15

  Jehovha Mwari akatora munhu, akamuisa mumunda weEdheni, kuti au­rime nokuuchengeta.

16

  Jehovha Mwari akaraira munhu achiti, "Ungadya hako miti yose yomunda,

17

  asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya; nokuti nomusi waunoudya, uchafa zvirokwa­zvo."

18

  Jehovha Mwari akatizve, "Ha­zvina kunaka kuti munhu agare ari woga; ndichamuitira mubatsiri akamukwanira."

19

  Jehovha Mwari akaumba nevhu mhuka dzose dzesango, neshiri dzose dzedenga, akadziisa kumunhu kuti aone kuti acha­dzitumidza mazita api; zvipenyu zvose sezvazvakatumidzwa nomunhu, ndiwo akava mazita azvo.

20

  Munhu akatumidza zvipfuwo zvose mazita, neshiri dzedenga, nemhuka dzose dzesango; asi kwakashai­kwa mubatsiri akamukwanira iye munhu.

21

  Ipapo Jehovha Mwari akavatisa munhu hope huru, akavata; akatora ru­mbabvu rwake rumwe, akadzivira nyama panzvimbo yarwo.

22

  Norumbabvu urwo Jehovha Mwari rwaakatora pamunhu, akaita mukadzi narwo, akamuisa kumu­nhu.

23

  Munhu akati, "Zvino uyu ipfupa ramapfupa angu, nenyama yenyama ya­ngu, uchatumidzwa Mukadzi, nokuti wa­kabviswa paMurume."

24

  Naizvozvo munhu anofanira ku­siya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake, vave nyama imwe.

25

  Vose vari vaviri vakanga vasina kusi­mira, munhu nomukadzi wake, asi ha­vana kunyara.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009