Bible Selection
Old Testament
New Testament
Shona Bible 2009

Genesisi 13

1

Zvino Abhuramu wakakwira, akabva Ijipiti, iye nomukadzi wake, nezvose zvaakanga anazvo, naRo­tiwo anaye; vakaenda kurutivi rwenyasi.

2

Abhuramu wakanga akafuma kwazvo mombe, nesirivha, nendarama.

3

Akafa­mba nzendo dzake achibva nyasi kusvi­kira paBheteri, kunzvimbo iya kwaiva netende rake pakutanga, pakati peBheteri neAi;

4

kunzvimbo yearitari, yaakanga ai­tapo pakutanga; Abhuramu akanamata zita raJehovha ipapo.

5

NaRoti, iye wakaenda naAbhu­ramu, wakanga aine makwai, nemombe, namatende.

6

Nyika ikasavaringana, kuti vagare panzvimbo imwe; nokuti fuma yavo yakanga iri zhinji; vakasagona ku­gara panzvimbo imwe.

7

Vafudzi vezvi­pfuwo zvaAbhuramu navafudzi vezvi­pfuwo zvaRoti vakaita nharo; vaKenani navaPerezi vakanga vagere panyika iyo.

8

Ipapo Abhuramu akati kuna Roti, "Nharo ngadzirege kuvapo pakati pangu newe, napakati pavafudzi vangu navafu­dzi vako, nokuti tiri hama.

9

Ko nyika yose haizi pamberi pako here? Para­dzana hako neni; kana iwe ukaenda kuruboshwe, ini ndichaenda kurudyi; kana iwe ukaenda kurudyi ini ndichae­nda kuruboshwe."

10

Roti akasimudzira meso ake, akaona bani rose reJorodhani, kuti raka­nga riine mvura pose, Jehovha achigere kuparadza Sodhomu neGomora; rakanga rakaita somunda waJehovha, senyika yeIjipiti, kana munhu achienda Zoari.

11

Roti akazvitsaurira bani rose reJorodhani; Roti akaenda kurutivi rwamabvazuva; vakapa­radzana havo.

12

Abhuramu akagara pa­nyika yeKenani, Roti akagara pamaguta aiva kubani, akaswededzera tende rake kusvikira paSodhomu.

13

Zvino varume veSodhomu vakanga vakaipa, vaitadzira Jehovha kwazvo-kwazvo.

14

Zvino Roti wakati aparadzana naye, Jehovha akati kuna Abhuramu, "Simudza hako meso ako ipapo paugere, utarire kurutivi rwokumusoro, norwe­nyasi, norwokumabvazuva, norwokuma­virira;

15

nokuti nyika yose yaunoona, ndichaipa iwe navana vako nokusinga­peri.

16

Ndichaita vana vako seguruva renyika; kuti kana kuine munhu anogona kuverenga guruva renyika, navana vako vangaverengwawo.

17

Simuka, ufambe nenyika pakureba kwayo, napaupamhi hwayo, nokuti ndichakupa iyo."

18

Ipapo Abhuramu wakabvisa tende rake, aka­ndogara pamiti yemiouki yeMamure, iri paHebhuroni, akavakirapo Jehovha aritari.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009