Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

1 Дневника 8

1

A Venijamin rodi Velu prvenca svojega, Asvila drugoga, i Aru trećega,

2

Noja četvrtoga, i Rafu petoga.

3

A sinovi Velini bijahu: Adar i Gira i Avijud,

4

I Avisuja i Naman i Ahoja,

5

I Gira i Sefuvan i Uram.

6

A ovi bijahu sinovi Ehudovi, bijahu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Gavaji, te ih preseliše u Manahat:

7

Naman i Ahija i Gira, on ih preseli; i rodi Uzu i Ahijuda.

8

A Sarajim, pošto ih posla, rodi sinove u zemlji Moavskoj s Usimom i Varom ženama svojim.

9

Rodi s Odesom ženom svojom Jovava i Siviju i Misu i Malhama,

10

I Jeusa i Sahiju i Mirmu; ti bijahu sinovi njegovi, poglavari domova otačkih.

11

A s Usimom rodi Avitova i Elfala.

12

I sinovi Elfalovi bjehu: Ever i Misam i Samed; on sazida Onon i Lod i sela njegova;

13

I Verija i Sema, koji bijahu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Ejalonu; oni istjeraše stanovnike Gatske;

14

A Ahijo, Sasak i Jeremot,

15

I Zevadija i Arad i Ader,

16

I Mihailo i Jespa i Joha bjehu sinovi Verijini;

17

A Zavadija i Mesulam i Ezekije i Ever,

18

I Ismeraj i Jezlija i Jovav bjehu sinovi Elfalovi;

19

A Jakim i Zihrije i Zavdije,

20

I Elinaj i Ziltaj i Elilo,

21

I Adaja i Veraja i Simrat bjehu sinovi Semini;

22

A Jesvan i Ever i Elilo,

23

I Avdon i Zihrije i Anan,

24

I Ananija i Elam i Antonija,

25

I Jefedija i Fanuilo bjehu sinovi Sasakovi;

26

A Samseraj i Searija i Gotolija,

27

I Jaresija i Ilija i Zihrije bjehu sinovi Jeroamovi.

28

To bjehu poglavari domova otačkih po porodicama svojim, i nastavahu u Jerusalimu.

29

A u Gavaonu nastavaše otac Gavaonu; a ženi mu bješe ime Maha.

30

A sin prvenac njegov bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nadav,

31

I Gedor i Ahijo i Zaher,

32

I Miklot, koji rodi Simeju. I oni življahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.

33

A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.

34

A sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu;

35

A Mišini sinovi bjehu: Fiton i Meleh i Tareja i Ahaz.

36

A Ahaz rodi Joadu; a Joada rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija. A Zimrije rodi Mosu;

37

A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.

38

A Asilo imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija, i Ovadija i Anan. Ti svi bjehu sinovi Asilovi.

39

A sinovi Iseka brata njegova: Ulam prvenac mu, Jeus drugi, i Elifelet treći.

40

I bijahu sinovi Ulamovi junaci, koji natezahu luk, i imahu mnogo sinova i unuka, sto i pedeset. Svi ti bjehu od sinova Venijaminovijeh.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865