Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Постање 10

1

A ovo su plemena sinova Nojevijeh, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi poslije potopa.

2

Sinovi Jafetovi: Gamer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.

3

A sinovi Gamerovi: Ashanas i Rifat i Togarma.

4

A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.

5

Od njih se razdijeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svojemu i po porodicama svojim, u narodima svojim.

6

A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan.

7

A sinovi Husovi: Sava i Evila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dadan.

8

Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;

9

Bješe dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.

10

A početak carstvu njegovu bješe Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.

11

Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah,

12

I Dasem između Ninevije i Halaha; to je grad velik.

13

A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,

14

I Patroseje i Hasmeje, odakle izađoše Filisteji i Gaftoreji.

15

A Hanan rodi Sidona, prvenca svojega, i Heta,

16

I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,

17

I Eveja i Arukeja i Aseneja,

18

I Aradeja i Samareja i Amateja. A poslije se rasijaše plemena Hananejska.

19

I bjehu međe Hananejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa.

20

To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.

21

I Simu rodiše se sinovi, najstarijemu bratu Jafetovu, ocu svijeh sinova Everovijeh.

22

Sinovi Simovi bjehu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram.

23

A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas.

24

A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.

25

A Everu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Falek, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja, a bratu njegovu ime Jektan.

26

A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,

27

I Odora i Evila i Deklu,

28

I Evala i Avimaila i Savu,

29

I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi bjehu sinovi Jektanovi.

30

I življahu od Mase, kako se ide na Safir do gora istočnijeh.

31

To su sinovi Simovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim;

32

To su porodice sinova Nojevijeh po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdijeliše narodi po zemlji poslije potopa.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865