Luca 5

1

Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,

2

Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele mrejele.

3

S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon: şi l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi a şezut jos şi învăţa pe noroade din corabie.

4

Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: "Depărteaz-o la adânc şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire."

5

Drept răspuns, Simon I-a zis: "Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!"

6

După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele.

7

Au făcut semn tovarăşilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit, şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile.

8

Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: "Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos."

9

Fiindcă îl apucase spaima, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră.

10

Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon: "Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni."

11

Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul şi au mers după El.

12

Isus era într-una din cetăţi. Şi iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat şi I-a zis: "Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi."

13

Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: "Da, voiesc, fii curăţat!" Îndată, l-a lăsat lepra.

14

Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. "Ci du-te", i-a zis El, "de te arată preotului şi adu pentru curăţarea ta ce a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei."

15

Se răspândea tot mai mult vestea despre El, şi oamenii se strângeau cu grămada, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.

16

Iar El Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.

17

Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece.

18

Şi iată că nişte oameni purtau într-un pat pe un slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui.

19

Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperişul casei şi l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus.

20

Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: "Omule, păcatele îţi sunt iertate!"

21

Cărturarii şi fariseii au început să cârtească şi să zică în ei înşişi: "Cine este Acesta, de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?"

22

Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul şi le-a zis: "Pentru ce cârtiţi în inimile voastre?

23

Ce este mai lesne, a zice: "Păcatele îţi sunt iertate" sau a zice: "Scoală-te şi umblă"?

24

Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: "Ţie îţi poruncesc", a zis El slăbănogului, "scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă".

25

Şi, numaidecât, slăbănogul s-a sculat, în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea şi s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu.

26

Toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu; plini de frică, ziceau: "Azi am văzut lucruri nemaipomenite."

27

După aceea Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: "Vino după Mine!"

28

Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.

29

Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi şedeau la masă cu ei.

30

Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: "Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?"

31

Isus a luat cuvântul şi le-a zis: "Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.

32

N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi."

33

Ei I-au zis: "Ucenicii lui Ioan, ca şi ai fariseilor, postesc des şi fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă şi beau."

34

El le-a răspuns: "Oare puteţi face pe nuntaşi să postească în timpul când mirele este cu ei?

35

Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile."

36

Le-a spus şi o pildă: "Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic, ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe şi haina cea nouă, şi nici peticul luat de la ea nu se potriveşte la cea veche.

37

Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, şi burdufurile se prăpădesc;

38

ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, şi amândouă se păstrează.

39

Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voieşte vin nou, căci zice: "Este mai bun cel vechi".