พันธสัญญาเดิม
พันธสัญญาใหม่
Biblia România 2014
← ๔๒

Naum 3

๔๔ →
Thailand Bible 1940
Public Domain: 1940