انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Biblia România 2014

Proverbe 8

Persian Bible 1895
Public Domain: 1895