1 Cronici 3

1

Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;

2

al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;

3

al cincilea, Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream, cu nevasta sa Egla.

4

Aceştia şase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.

5

Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;

6

Ibhar, Elişama, Elifelet,

7

Noga, Nefeg, Iafia,

8

Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.

9

Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.

10

Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;

11

Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;

12

Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;

13

Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;

14

Amon, fiul său; Iosia, fiul său.

15

Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.

16

Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.

17

Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;

18

Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.

19

Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor;

20

şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.

21

Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.

22

Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.

23

Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.

24

Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.