Vechiul Testament
Noul Testament
Biblia România 2014

Geneza 35

1

Dumnezeu a zis lui Iacov: "Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău, Esau."

2

Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: "Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţaţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,

3

ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o."

4

Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor şi cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem.

5

Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, aşa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov.

6

Iacov şi toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în ţara Canaan.

7

A zidit acolo un altar şi a numit locul acela: "El-Betel" căci acolo i Se descoperise Dumnezeu, când fugea de fratele său.

8

Debora, doica Rebecăi, a murit; şi a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: "Stejarul jalei."

9

Dumnezeu S-a arătat iarăşi lui Iacov, după întoarcerea lui din Padan-Aram, şi l-a binecuvântat.

10

Dumnezeu i-a zis: "Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel." Şi i-a pus numele Israel.

11

Dumnezeu i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Creşte şi înmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri se vor naşte din tine şi chiar împăraţi vor ieşi din coapsele tale.

12

Ţie îţi voi da ţara pe care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine."

13

Dumnezeu S-a înălţat de la el, în locul unde îi vorbise.

14

Şi Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură şi a turnat untdelemn.

15

Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel.

16

Apoi au plecat din Betel; şi mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile naşterii. A avut o naştere grea;

17

şi, în timpul durerilor naşterii, moaşa i-a zis: "Nu te teme, căci mai ai un fiu!"

18

Şi, pe când îşi dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni; dar tatăl său l-a numit Beniamin

19

Rahela a murit şi a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.

20

Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este şi azi.

21

Israel a plecat mai departe; şi şi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.

22

Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus şi s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Şi Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece.

23

Fiii Leii: Ruben, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon.

24

Fiii Rahelei: Iosif şi Beniamin.

25

Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan şi Neftali.

26

Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad şi Aşer. Aceştia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

27

Iacov a ajuns la tatăl său, Isaac, la Mamre, la Chiriat-Arba, care este totuna cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam şi Isaac.

28

Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani.

29

Isaac şi-a dat duhul şi a murit şi a fost adăugat la poporul său, bătrân şi sătul de zile. Fiii săi, Esau şi Iacov, l-au îngropat.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania