Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 1972

1 Tesalonicenses 2

1

Uquiuna, cangunallara yachanguichi imasna ñucanchi cangunajma shamushca mana yangachu aca.

2

Ñucanchi ñaupa horas tormendarishca asha, Filipos llactais camishca ashas, canguna yachanguichi, astaun Diospi shinzhi tucucanchi, paihua evangelio shimira cangunama rimangaj, ashca arcashcaunai.

3

Ñucanchi camachishca mana pandarishcahua, mana irus shimihuas, mana umachinahuas rimashcachu aca.

4

Astaun, imasna Dios ñucanchira: Ari nisha, ñucanchima cuca evangelio shimira rimangaj, shinallara rimaunchi; mana runara cushiyachijgunasna astaun Diosta cushiyachingaj. Paiga ñucanchi corazonda camaun.

5

Imahoraspas runaunara mana yanga alabacanchichu, imasnara canguna ali yachanguichi; shinallara mana yapajta munaisiquiuna acanchi. Dios caita ricujmi.

6

Runaunamandas, cangunamandas, shujgunamandas, alabashcara mana mascacanchichu. Shinashas, munajpi cangunamanda yanapanara mascana ushacanchi, Cristomanda cachashca runauna asha.

7

Astaun, cangunahua ali shunguuna macanchi, iñachij mamasna, paihua quiquin churiunara llaquishcahua cuiraj cuenta.

8

Cangunara yapa llaquinchi. Cangunama entreganara munanchimaca mana Diospa evangelio shimillara, astaumbas ñucanchi quiquin causairas. Ashcara cangunara llaquishcanchi.

9

Canguna ña iyaringuichi, uquiuna, ñucanchi tarabashcara, ñucanchi sambayashcaras, imasna tutandi punzhandi tarabacanchi, ama tormendos tucungaj cangunahua. Shina rasha Diospa evangeliora rimacanchi.

10

Canguna ricujguna anguichi, shinallara Dios ricun, imasna ñucanchi chuyaj shunguhua, ali shunguhuas, causa illajpas causacanchi cangunahua, quirijguna.

11

Shinallara yachanguichi imasnara cangunara camachicanchi cushiyachicanchi caran dueñora, shu yaya paihua churiunara cuenta.

12

Cangunara camachicanchi Dios munashca tupui puringaj. Pai cangunara cayaca paihua sumaj mandana pachama.

13

Caimanda shinallara mana saquishallara Diosta agrasinchi, imasna canguna ñucanchimanda uyasha, Diospa shimira chasquicanguichi. Mana runamanda shimisna astaumbas Diosmanda shimisna chasquicanguichi, imasna cierto ashcara. Cai shimi tarabaun canguna quirijguna shungüi.

14

Uquiuna, canguna Judea partii tiaj Cristo Jesuspi tiaj Diospa iglesiaunara catirijguna ashcanguichi. Cangunaga shina samii tormendarishcanguichi canguna quiquin llactai tiajgunamanda, imasna chiguna judiogunamanda.

15

Cai judioguna Señor Jesusta huañuchinauca, paiguna quiquin Diosmanda rimajgunandi. Ñucanchiras ichunauca. Diosta mana cushiyachinaun, tucui runaunaras molestanaun.

16

Chiguna ñucanchira mitsanauca gentilgunama rimangaj, paiguna ama quishpinauchu nisha. Shina rasha paiguna ucharana tupura undachinaun. Shinasha piñarina paigunajma yalijta shamuca.

17

Shinajpi, uquiuna, unaira canguna ñahuimanda anzhurishca asha astaumbas mana shungumanda, mas mas camashun ashca munaihua canguna ñahuira ricungaj.

18

Chi raigumanda cangunajma ringaj nicanchi, ñuca, Pablo cierto pacha huaquin cuti risha nicani, astaumbas Satanás arcahuacami.

19

¿Imarai ñucanchi chapana, ñucanchi cushi, ñucanchi llaitu, ñuca alabaringaj? ¿Manzhu canguna casna anguichi ñucanchi Señor Jesucristo ñaupajpi, pai shamushcai?

20

Canguna ñucanchi ahuayana, ñucanchi cushi manguichi.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972