Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 1972

Efesios 2

1

Canguna ucharanais manali rashcaunais huañushca horaspi, Dios cangunara causaira cucami.

2

Ñaupa horas canguna chi ucha raushcai causacanguichi, cai mundu causashcasna, huairai mandaj supai apu causana tupui. Cai supai cunallara tarabaun mana casuj runauna shungüi.

3

Shinallara ñaupa horas tucui ñucanchi caigunahua causacanchi ñucanchi aicha munashcaunai, aicha munairas iyai munairas rasha. Ñucanchi quiquin rashcaunamanda Dios piñarishcai tiaucanchi tucui chishu runauna cuenta.

4

Shinasha, Dios yapa llaquij asha, pai ñucanchira ashcara llaquishcamanda,

5

ñucanchi chara ucharanai huañushca ajpi, pai ñucanchira causaira cuca Cristohua pariju. Paihua gracia nishca llaquishcamanda quishpichishca anguichi.

6

Cristohua pariju pai ñucanchira causachica, shinallara ñucanchira ahuai tiachica Cristo Jesushua pariju,

7

huasha tiempounai paihua gracia nishca ashca valishcara ricuchingaj, pai ñucanchira llaquishcamanda Cristo Jesuspi.

8

Gracia nishca yanga llaquishcamanda quishpichishca anguichi, canguna quirishcamanda. Caiga mana cangunamandachu, astaumbas Dios cushcami.

9

Cai quishpinaga mana ranaunamandachu, pihuas pai quiquinllara ama alabarichu.

10

Ñucanchiga Dios rashcauna manchi, Cristo Jesuspi iñachishcauna, alira rangaj. Cai ali ranaunara Dios ñaupamanda alichica ñucanchi caigunara rasha causangaj.

11

Chimanda iyarichi imasna ñaupa horas canguna gentilguna ajpi aichai, circuncisionda mana rajguna nishca acanguichi circuncisionda rajgunamanda, paiguna aichai maquihua rajgunamanda.

12

Chi horasgunai, Cristo illaj macanguichi, Israel aillumanda chicanyachishca, Dios cushca pactachina shimiuna illaj, ima chapanas illaj, Diospas illaj cai pachai.

13

Astaumbas Cristo Jesuspi, canguna ñaupa horas carui tiajguna, cuna horasga mayanllayachishca acanguichi, Cristo yahuar raigumanda.

14

Paiga ñucanchi cushimi. Ishqui runa montonmanda, shujllara rarca, chicanyana quinzhara cuenta tulasha.

15

Cristo Jesús, paihua aichai chi piñanaunara tucuchicami, ley camachishca shimii rimashcaunandi paihua ranaunandi. Pai quiquimbi ishqui montonmanda shuj mushuj runallara rarca, cushira rasha.

16

Cruzpa raigumanda Cristo ishqui runa montonguna Dioshua amigopura rarca shu aichallai, paihua cruzpi piñanaunara huañuchisha.

17

Pai shamuca cushi shimira rimangaj canguna carui tiajgunama, chishu mayanllai tiajgunamas.

18

Jesucristomanda ñucanchi ishquindi monton shu Espiritumandalla Yaya ñaupajpi icunchi.

19

Shinasha cuna canguna mana carumandaunachu anguichi, mana pasiajgunas, astaun quirijgunahua pariju causajguna anguichi, Diospa aillui tiajguna.

20

Dios cachashca runauna ahuai, Diosmanda rimajguna ahuais shayachishca acanguichi, rumi istandi siquiga quiquin Jesucristomi.

21

Entero huasi Jesuspi ali rashca asha, iñasha rin shu chuyaj templo huasi cuenta tucungaj Señorbi.

22

Paihuajpi canguna shinallara pariju shayachishca anguichi shu huasira rangaj, Dios chihui causangaj Espiritui.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972