Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 1972

Hechos 3

1

Pedro Juandi templo huasima sicanauca, Diosta mañana horas, las tres tupu chishira.

2

Chihui shu runa tiaca, mama icsamanda pacha anga chaqui pagarishca. Paita Diospa huasi Sumac nishca pungüi caran punzha aparimusha churanauca. Diospa huasima shamujgunamanda cullquira mañasha tiaca.

3

Cai runa Pedrora Juandas Diospa huasi icuuta ricusha: Cullquira cuyahuapai, nica.

4

Pedro Juandi paita ali pacha ricusha rimaca: Ñucanchira riqui.

5

Shinajpi paigunara ricuca: Imaras cuhuangami ranaun iyasha chapauca.

6

Pedro rimaca: Cullquiras curiras imaras mana charinichu, randi ñuca charishcara canda cuni. Nazaretmanda Jesucristo shutii canda nini: Atari, puri.

7

Pedro paihua ali maquimanda apisha paita atachicami. Chi ratollaira paihua chaquiuna chaqui mucuunandi shinzhi tucunauca.

8

Chi runa pahuasha shayarica, purica. Paigunandi Diospa huasii icuca, ali purisha, saltasha, Diosta alabasha.

9

Tucui runauna pai purishcara, pai Diosta alabashcaras ricunauca.

10

Tucui runa paita Diospa huasi Sumac nishca pungüi tiarij cullquira mañaj ajta ricsinauca. Tucui runauna ashcara manzharinauca cai runara alichishcamanda.

11

Alichishca anga chaqui runa Pedroras Juandas apilla charicami. Tucui runauna manzharisha paigunama tandarinaucami, Salomón nishca pungüi.

12

Pedro caita ricusha, runaunama cutipaca: Israel runauna, ¿imamanda cai rashcara manzharinguichi? ¿Imamanda ñucanchira yapa ricunguichi, ñucanchi ushaihuachu caita rashcanchi, ñucanchi shungu ali ashcamandachu cai runara purichishcanchi?

13

Abrahamba, Isacpa, Jacobpa Dios, ñucanchi yayauna Dios, paihua Churi Jesusta sumacyachicami; randi canguna paita entregacanguichi. Paita mana ricsinchichu, nicanguichi Pilato ñaupajpi, chi Pilato paita cacharisha nijpi.

14

Canguna Santo Ajta, Ali Ajta, Mana ricsinchichu, nicanguichi, astaumbas shu runara huañuchijta cacharingaj mañacanguichi.

15

Shinallara canguna Causaira Cujta huañuchicanguichi. Astaumbas Dios paita huañushcaunamanda causachicamL Caitaga ñucanchi cierto ricujguna anchi.

16

Jesuspa shutii quirishcamanda, cai canguna ricushca canguna ricsishca runara cai shuti shinzhiyachicami. Paihua Dios cushca quirina paita sumajta alichicami tucui canguna ñaupajpi.

17

Cunaga, uquiuna, ñuca yachani canguna mana yachashcamanda shina rashcanguichimi, shinallara canguna apuunas.

18

Shinashas Dios tucui paimanda rimajguna ñaupa rimashcara pactachishcami, imasna paihua Cristo tormendarina aca.

19

Shinajpi canguna ucharashcara arrepentirichi, Diosma tigraichi, canguna uchaunara pichai tucungaj. Shina rajpiga Diospa ñaupajmanda ali ganas punzhauna shamunaungami;

20

cangunama Jesucristora cachamungami, ñaupamanda cangunama rimashca cuenta.

21

Shinajllaira cierto ministirinmi pai ahua pachai tiangaj tucuira alichina punzhagama, imasna Dios paimanda chuyaj rimajguna shimimanda rimacami callari horasmanda,

22

imasna Moisés yayaunara rimaca: Canguna Señor Dios canguna uquiunamanda shu ñucasna Diospa shimira rimajta cachamungami. Pai tucui rimashcara uyanguichi.

23

Maican almaga chi Rimajta mana uyajpi, runaunamanda ichui tucungami.

24

Shinallara tucui Diosmanda rimajguna, Samuelmanda, paimanda huasha shamujgunandi, maícanguna rimashas, cai punzhaunara rimanaushcami.

25

Canguna chi ñaupa rimajgunamanda churiuna anguichi. Canguna shinallara Dios ñucanchi yayaunara pactachina shimii rimashca runauna anguichi, Dios Abrahanma nisha: Canmanda miramuj churiunai tucui cai pacha ailluuna bendiciashca anaungami.

26

Dios paihua Churira ataríchisha, paita cangunama ñaupa cachamuca, cangunara bendiciangaj, caran dueño pai ucharashcaunara saquisha voltiaringaj.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972