Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 1972

Juan 7

1

Caimanda huasha, Jesús Galilea partii puriuca. Judea partira purinara mana munacachu, judioguna paita huañuchingaj mascashcamanda.

2

Judioguna ichilla huasi rana ista mayanllayamuca.

3

Jesuspa uquiuna paita: Caimanda llucshi, ninauca, Judea partima ri, can yachachishca runauna can rashcaunara ricunauchu.

4

Maican runas ricsi tucusha nisha mana pacalla raun. Can cai rashcaunara rasha, canllara pajlla pambai ricuchi tucui runaunama.

5

Paihua uquiuna paihuajpi mana quirinaucachu.

6

Shinajpi Jesús paigunara nica: Ñuca punzha chara mana pactamun. Canguna punzhaga tucui horas puruntumi.

7

Cai pacha runauna cangunara chijninara mana ushanaunzhu. Randi ñucara chijnihuanaun ñuca paigunara rimashcamanda, Canguna rashcauna manalichu, nisha.

8

Cangunaga istama sicaichi; ñucaga chara mana rínichu, ñuca punzha chara mana pactarinzhu.

9

Caita rimashca huasha Galileai saquirica.

10

Paihua uquiuna rishca huasha, Jesús shinallara istama sicasha rica, mana pajllai astaun pacallai ricami.

11

Istai judioguna Jesusta mascanauca: Paiga, ¿maibirairi? nisha.

12

Jesusmanda rimananauca ashcara. Huaquinguna: Pai ali runami, nisha; shujgunaga: Mana, nisha, pai runaunara umachin.

13

Pihuas pajllai paimanda mana rimacachu, judiogunara manzhashcamanda.

14

Chaupi istai Jesús templo huasima sicasha yachachicami.

15

Judioguna manzharinauca: Paiga, ¿imasnara quillcashcaunara yachan, ninauca, pai mana yachachishca ajllaira?

16

Jesús cutipasha nica: Ñuca yachachiushcara mana ñucajchu, randi ñucara cachamujmandami.

17

Maicans Diospa munaira pactachinara munashaga, yachachishcamanda yachangami, Diosmandachu shamun, ñucamandallachu rimauni.

18

Maicans pai quiquinmandallara rimausha, pai quiquin ahuayanara mascan. Astaun maicans paita cachamujpa ahuayanara mascau, paiga cierto rimajmi, paihuajpi ima llullas illan.

19

¿Manzhu Moisés ley camachishca shimira cangunara cuca, shinajllaira cangunamanda mana pihuas cai camachishcara pactachin? ¿Imamanda ñucara huañuchingaj mascaunguichi?

20

Runauna cutipanauca: Supaira charingui, nisha. ¿Pita canda huañuchisha nin?

21

Jesús paigunara cutipaca: Shu rashcara rarcani; tucui canguna cai rashcamanda manzharinguichi.

22

Cierto pacha Moisés cangunara circuncisión nishca aichai ricurij señalda cuca, randi mana paimandallachu aca, astaun rucuunamandami. Shinasha, samana punzhai cai circuncisión nishca camachishcara cariunahua pactachinguichi.

23

Cariuna circuncisión nishcara chasquijpi samana punzhai, Moisés camachishcara ama paquingaj, ¿imarasha ñucara piñahuanguichi ñuca shu ungushca runara alichishcamanda samana punzhai?

24

Ricushcamandalla ama taripaichi, astaun ali cierto taripanara taripaichi.

25

Shinajpi huaquin Jerusalembi causajguna ninauca: ¿Manzhu cai runara mascanauca huañuchingaj?

26

Ricuichi imasna pai pajllai rimaun; pihuas paita mana imaras nin. ¿Cai runa quiquin Cristo ashcara cierto pacha intindinaushcachu atun apuuna?

27

Cai runaga, maimanda pai shamushcara ricsinchi. Cristo shamujpiga, pai shamushcara pihuas mana yachangachu.

28

Shinajpi Jesús temploi yachachisha, caparisha rimaca: Ñucaras ricsinguichi, nisha, ñuca maimanda shamushcaras shinallara yachanguichi. Ñuca quiquinmandallara mana shamucanichu; astaun ñucara cachamuj, pai ciertomi. Paitaga mana ricsinguichi canguna.

29

Ñucaga paita ricsiními. Paimanda ani. Paiga ñucara cachamucami.

30

Shinajpi Jesusta apingaj camanauca. Shinajllaira mana pihuas paita apica, paihua horas chara mana pactamujpi.

31

Ashca runauna paihuajpi quirinauca: Cristoga pai shamushcai, ¿caimanda yalijta munanaita ricurinaunara rangachu? nisha.

32

Fariseoguna runauna Jesusmanda casna rimanaushcara uyanauca. Sacerdote apuuna fariseogunandi guardaunara cachanauca Jesusta apingaj.

33

Shinajpi Jesús nica: Chara ansa tiempora cangunahua tiasha, chihuasha ñucara cachamujma rishami.

34

Ñucara mascahuanguichimi, randi mana tupahuanguichichu. Maibi ñuca tiaushcama chima shamunara mana ushanguichichu.

35

Shinajpi judioguna paigunapura ninauca: ¿Maimara ringai

36

Ista puchucai punzhai, atun ista punzha asha, Jesús shayarisha caparica: Maicans upinaichisha ñucama shamuchu, upichu, nica.

37

Maicans ñucajpi quirij, Diospa Quillcai quillcashcasna, paihuajmanda causana yacuuna llucshimunaungami.

38

Jesús caita rimasha, paihuajpi quirijguna apingaraushca Espiritumanda rimaca, chara Santo Espíritu mana shamushca ajpi» Jesús chara mana sumacyachishcamanda.

39

Shinajpi taucarai runaunamanda huaquinguna caita uyasha: Cierto pacha cai runa Diosmanda rimajmi ninauca.

40

Shujgunaga: Caimi Cristo ninauca. Huaquingunaga: ¿Cristo Galileamandachu shamunga? ninauca.

41

¿Manzhu Diospa Quillcai quillcashca tian: Cristo David miraigunamanda, Belén llactamanda, David iñashca llactamanda shamungami? ninauca.

42

Shinasha, Jesusmanda paigunapura piñanausha rimananauca.

43

Paigunamanda huaquinguna Jesusta apisha ninauca; randi pihuas paita mana apicachu.

44

Guardauna sacerdote apuunama fariseogunamas tigranauca. Apuuna shamujgunara ninauca: ¿Imarasha paita mana apamucanguichi?

45

Guardauna cutipasha: Mana pi runas pai rimashcasna imahoras rimashcachu, ninauca.

46

Shinajpi fariseoguna cutipanauca: ¿Cangunas shinallara umachi tucushcanguichi?

47

¿Huaquinguna apuunamandas faríseogunamandas paihuajpi quirinaushca chari?

48

Cai yanga runaunaga, ley camachishca shimira mana yachajguna, maldiciashcaunami, ninauca.

49

Nicodémoga, pai ñaupa Jesusma tutai shamuj, apuunamanda asha, paigunara nica:

50

¿Ñucanchi ley camachishca shimi shu runara taripanzhu paimanda manara uyasha, pai rashcara manara yachasha?

51

Fariseoguna cutipasha paita ninauca: ¿Can Galilea runachu angui? Ricupai, mascapai, Galileamanda ima rimajpas mana imahoraspas ataricachu.

52

Caran dueño paihua huasima rica.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972