Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 1972

Lucas 9

1

Jesús pai chunga ishqui yachachishca runaunara tandachisha, paigunara ursaras ushairas cuca tucui supaigunara ichungaj, ungüigunaras alichingaj.

2

Dios mandana pacha shimira rimangaj paigunara cachaca, shinallara ungushcaunara alichingaj.

3

Jesús paigunara nica: Imaras ama apaichichu puringaj, ima taunaras, ima bolsaras, ima tandaras, ima cullquiras, shinallara ishqui churanaras ama apaichichu.

4

Maican huasiis icusha, chihui tiaichi, chimanda llucshichi.

5

Maicambas cangunara mana chasquinaupi, canguna chi llactamanda llucshisha, chaquimanda polvora chausichi, paiguna manali rashcara ricuchingaj.

6

Yachachishca runauna llucshishaga, tucui ichilla llactaunama purinauca, evangelio shimira rimasha, ungushcaunaras alichisha, tucui partiunai.

7

Herodes atun apu Jesús tucui rashcaunara uyaca. ¿Imarai? nica. Huaquinguna ninauca: Juan huañushcamanda causarishcami.

8

Shujgunaga: Elias ricurimunmi; shujgunas: Shu callan horas Diosmanda rimaj causarishcami, ninauca.

9

Herodes rimaca: Juamba umara pitichicani, ¿pitangai cai runa casna uyashca? Paiga Jesusta ricusha nica.

10

Apóstol nishca Jesús cachashca runauna tigramusha tucui paiguna rashcaunara cuentanauca. Jesusga paigunahua shu runa illashca partima anzhurica, Betsaida nishca llacta rayai.

11

Ashca runa pai rishcara yachashaga Jesusta catinauca. Jesús paigunara chasquica, Dios mandana pacha shimira paigunara rimaca. Shinallara ungushcaunara alichica.

12

Ña tutayaupi, paihua chunga ishqui runauna paihuajma shamunauca, paita: Dispiri runaunara, nisha, paiguna llactama micungaj puñungaj rinauchu. Caimi runa illashca parti.

13

Jesús paigunara: Canguna caraichi runaunara, nica. Cutipanauca: Pichca tandallara ishqui aichahuandi charinchi, ñucanchi mana rijpiga micunara randingaj tucui cai runaunajta.

14

Chi runauna pichca huaranga tupu anauca. Shinajpi Jesús pai yachachishca runaunara nica: Tiachichi pichca chunga pichca chunga caran montombi.

15

Shina rasha tucui runaunara tiachinauca.

16

Jesús chi pichca tandara ishqui aichahuandi apisha, ahuama ricusha, bendiciaca. Paquisha pai yachachishca runaunama cuca, runauna ñaupajpi churangaj.

17

Tucui sajsajta micunauca. Puchujgunara tandachinauca, chunga ishqui suru tasara.

18

Jesús sapalla tiausha, Diosta mañauca. Pai yachachishca runauna paihua pariju tianauca. Paigunara tapuca, nisha: ¿Pimi ninaundai ñucara?

19

Cutipasha ninauca: Bautisaj Juan angui, ninaun; huaquinguna Elíasmi, ninaun; shujguna shu ñaupa horas Diosmanda rimaj causarimushcami, ninaun.

20

Jesús nica: Cangunaga, ¿Pimi nisha nihuanguichi? Shinajpi Pedro cutipasha nica: Diospa Cristo angui.

21

Jesusga paigunara mandaca: Ama pitas cuentaichichu, nisha.

22

Shina nica: Ñuca, Runa Churi nishca, ashcara tormendaringaj ministirin; rucuuna, sacerdote apuuna, yachaira yachachijguna ichuhuanaunga, huañuchihuanaunga; randi, quinsa punzha huasha causarishami.

23

Shinallara nica tucui runaunama: Shu runa ñucara catisha nijpi, paihua quiquinllara: Mana imaschu ani, nichu; paihua quiquin cruzta aparichu caran punzha, ñucara catimuchu.

24

Maican runa paihua causaira huacachisha nisha, causaira pirdingami, maicans paihua causaira pirdisha ñucaraigumanda, paihua causaira quishpichingami.

25

¿Imajta sirvingai shu runa tucui mundura ganangáj, paulara tularijpi, paulara pirdirijpi?

26

Maican runas ñucamandas ñuca shimimandas pingarijpi, casna runamanda ñuca, Runa Churi nishca, pingarishami ñuca shamuna horaspi, imahoras shamusha ñuca sumajhua, Yayahua sumajhuas, paihua chuyaj angelguna sumajhuas.

27

Cierto pacha cangunara nini, caibi tiajgunamanda huaquinguna mana huañunaungachu Dios mandana pachara ricungagama.

28

Casna rimashca huasha, shu pusaj punzha tupu pasashca huasha, Jesús Pedrora Juanda Jacoboras paihua pariju pushaca. Urcuma sicanauca Diosta mañangaj.

29

Jesús mañajpi, pai mañaushca ratoi, paihua ñahui shu tono tucuca, paihua churana chiujlla ricurica.

30

Shinajpi ishqui runauna paihua rimanauca: Moisés, Elias anauca.

31

Caiguna gusto sumajhua ricurinauca. Jesushua rimanauca pai ringaraushcaras, Jerusalembi tucungaraushcaras.

32

Pedroga paihua compañajgunandi puñuihua sambayashca anauca; randi mana puñusha Jesuspa sumajta ricunauca, shinallara chi ishqui runa Jesushua pariju shayajgunara.

33

Shinajpi, cai ishqui anzhurijpi Jesuspajmanda, Pedro Jesusta: Señor, nica, ¿manzhu valinma caibi tiangaj? Quinsa huasihuara rangaichi, cambajta shuj, Moisespajta shuj, Eliaspajta shuj, pai rimashcara mana yachasha.

34

Pai shina rimaushcai, shu puyu shamuca, paigunara quillpaca. Ashcara manzharinauca, puyui icusha.

35

Puyu ucumanda shimi uyaríca: Caiga, ñuca llaquishca Churimi, paita uyaichi, nisha.

36

Shimi uyarishca huasha, Jesús sapalla saquirica. Paiguna chunlla tucunauca. Chi punzhaunai pitas imaras mana cuentanaucachu paiguna ricushcara.

37

Cayandi punzha urcumanda irgumushcai, ashca runauna shamunauca paigunara tupangaj.

38

Chi runa montonmanda shuj caparisha: Yachachij, nica, ricupai ñuca churira, canda rugauni. Ñuca sapalla churimi.

39

Shu supai paita apin, cungaimanda caparin, paita quihuichin, puscura talichin, ñaca ñaca paita mana saquin.

40

Can yachachishca runaunara rugacani ichungaj, astaun mana ushanaucachu.

41

Jesús cutipasha nica: ¡Ah, nisha, mana quirij mana uyaj miraiguna! ¿Imahorasgama cangunahua compañana ani, cangunara ahuantana ani? Camba churira pushamui.

42

Huahua shamujllaira, supai paita allpama .urmachica, paita ashcara quihuichica. Astaun Jesús irus supaira piñaca, huahuara alichica. Jesús huahuara paihua yaya maquii cuca.

43

Tucui mundu manzharinauca Diospa atun ushaira ricusha.

44

Cai rimashcaunara ali pacha uyaichi: Ñuca, Runa Churi nishca, runauna maquii cushca asha.

45

Paigunaga cai rimashcaunara mana intindinaucachu, maspas paiguna iyaimanda pacashca aca paiguna ama intindingaj. Manzhanaucami paita tapungaj cai shimiunamanda.

46

Shinajpi yachachishca runauna paigunapura tapunanauca paigunamanda maican mas atun tucunga.

47

Jesús paiguna shungüi iyarishcara riparasha, shu huahuara apisha shayachica paihua rayai.

48

Jesús paigunara nica: Maicans cai huahuara chasquisha ñuca shutira llaquishcaraigumanda, ñucara chasquin. Maicans ñucara chasquisha ñucara cachamujtas chasquin. Cangunamanda maicans mas ichilla, mas manso shunguyuj tucusha, paiga mas atunmi anga.

49

Shinajpi Juan cutipasha nica: Señor, shu runara ricucanchi, camba shutii supaigunara ichuuca. Paita: Ama raichu, nicanchi, pai mana ñucanchihua catij ashcaraigu.

50

Jesús paita nica: Ama mitsaichichu. Maican runa mana ñucanchihua contra tiausha, pai ñucanchihuami.

51

Tiempo pactarijpi Jesús ahua pachama apishca tucungaj, shinzhi munashcahua Jerusalenma ringaj callarica.

52

Rimajgunara ñaupara cachaca. Icunauca shu Samaría runauna llactai paihuajta ñaupa puruntungaj.

53

Astaun paita mana apinaucachu, paihua ñahui Jerusalenma riu ashcaraigu.

54

Pai yachachishca runauna Jacobo Juandi caita ricusha: Señor, ninauca, ¿munanguichu ñucanchi ninara ahuapachamanda cachamunara paigunara rupachingaj, Elias rashcasna?

55

Shinajpi Jesús voltiarisha paigunara piñaca: Canguna espíritu samira mana yachanguichu, nisha.

56

Ñuca, Runa Churi nishca, mana shamucanichu runa almaunara pirdichingaj, astaun paigunara quishpichingaj. Shu llactama rinauca.

57

Shinajpi paiguna rishallara, ñambii shu runa Jesusta nica: Señor, canda catisha maita can purijpis.

58

Jesús paita nica: Chajauna paiguna puñuna uctura charinaun, pishcuunas paiguna tasinda, astaun ñuca, Runa Churi nishca, maibis mana charinichu umara samachingaj.

59

Jesús shu runaraga nica: Catihuai. Runa cutipaca: Saquihuai ñaupa punda ñuca yayara pambai ringaj, nisha.

60

Jesús paita nica: Huañushca samiunara saqui paiguna quiquin huañushcaunara pambangaj. Canga, ri, Dios mandana pacha shimira rimangaj.

61

Shinajpi shu runa paita nica: Canda catisha, Señor, astaun lugarda cuhuai ñaupa punda ñuca huasii tiaj ailluunara dispiringaj.

62

Jesús paita cutipaca: Pi runas allpara allana maquinara apisha paihua maquii, chi huasha huashama ricusha, mana yalinzhu Dios mandana pachai icungaj.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972