Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Quechuan Bible 1972

Marcos 13

1

Jesús Diospa huasimanda llucshimushcai, shu pai yachachishca runa rimaca: Ricupai, Yachachij, nica, cai atun rumiunaras, cai huasiunaras.

2

Jesús cutipasha paita rimaca: ¿Ricunguichu cai atun huasiunara? Mana ima rumis shu rumi ahuais saquiringachu. Tucui tulashca anga.

3

Paiga Olivos nishca urcui tiarisha, Diospa huasi ñahuipurai, Pedro Jacobo Juan Andresndi chicambi paita tapunauca:

4

Rimahuapai, ninauca, ¿imahoras tucui caiguna tucunaungai? ¿Ima sami ricuringa caiguna pactarinai?

5

Jesús cutipasha rimai callarica: Iyanguichi maicambas cangunara ama umachichu.

6

Ashca runauna ñuca shutü shamunaunga, Ñucami Cristo ani, nisha. Ashca runaunara umachinaunga.

7

Imahoraspas guerraunara uyashaga, guerra shimiras, ama nusparinguichi. Casna tucuna ministirinmi. Shinashas cai pacha chara mana tucuringachu.

8

Llactapura macananaungami; rey apuunapura macananaunga. Ashca llactaunai allpa cuyunga. Ashca yarcai shamunga. Tormendarinauna tianaunga. Caigunahua llaquiuna callarina angami.

9

Canguna cangunallara iyanguichi. Taripaj maquii entregai tucunguichimi. Tandarina huasiunai cangunara azutinaungami. Gobierno apuuna ñaupajma rey apu ñaupajmas cayai tucunguichimi ñucara llaquishcamanda, paigunara rimangaj.

10

Ñauparaga ministirinmi tucui llactaunama evangelio shimira rimashca achu.

11

Imahoraspas cangunara entregangaj pushanaupi, imara rímanara ama ñaupa iyanguichi, ama iyarishas. Chi ratoi canguna iyaibi cushca shimira chillara rimanguichi. Mana canguna munaimanda rimangaraunguichi, randi Santo Espiritumanda rimana shimira cangunara cushca anga.

12

Shu uqui paihua uquira huañuchingaj entregangami, shinallara yaya churiras. Shinallara churiuna yayaunahua atarinaungami, paigunara huañuchinaungami.

13

Ñuca shutira llaquishcamanda canguna tucuiunamanda chijnishca anguichimi. Randi maicans puchucaigama ahuantasha, paimi quishpichishca anga.

14

Imahoras Dios chijnishcara ricunguichi, Diosmanda rimaj Daniel rimashcasna, pai mana tiaihuaj tiaushcai shayarijta - ricuj runaga intindichu — chi horasllaira Judeai tiajguna urcuma miticunauchu.

15

Maicans huasi ahuai tiaushaga huasi ucuma ama icuchu imaras apangaj.

16

Maicans pajllama tiaushaga paihua churanara apangaj ama tigrachu.

17

llaquinaita icsayujguna. llaquinaita llullu huahuayujguna chi punzhaunai.

18

Diosta mañaichi canguna miticuna ama tamia tiempoi tucuchu.

19

Chi punzhaunaiga atun tormendarina tiempo shamunga. Casna sami tormendos mana tiashcachu Dios cai pachara rasha callarishcamanda cuna horasgamas, maspas mana cuti tiangachu.

20

Dios cai punzhaunara mana pishiyachijpiga manapihuas quishpichishca anma. Astaumbas pai ajllashcaunara llaquishcamanda chi punzhaunara pishiyachicami.

21

Shinajpi maicans rimajpi: Riqui, nisha, Cristo caibimi, Cristo chihuimi, nisha, ama quiringuichi.

22

Llulla Cristouna atarinaungami llulla rimajgunandi. Paiguna atun ricurinaunaras munanaita rashcaunaras umachisha ricuchinaungami, ushaihuaj ajpi quiquin ajllashcaunaras umachingaj.

23

Astaun canguna ricunguichi. Ña fíaupallara tucuira cangunara rimashcani.

24

Shinashaga chi llaqui punzhaunai tormendarinauna pasashca huasha, indi yanayangami quillas llanduyangami.

25

Estrellasguna ahua pachamanda urmamunaunga. Ahua pachai tiaj ushanauna cuyuchishca anaunga.

26

Chi ratollaira, ñuca, Runa Churi nishcara, ricunaungami puyui shamujta shinzhi ushanahua ali sumajhuas.

27

Shinajpi ñuca angelgunara cachamushami. Ñuca ajllashcaunara tandachishami chuscu huaira shamuna partimanda, cai pacha pundamanda ahua pacha pundagamas.

28

Higo muyu yuramanda yachaichi. Paihua pallcauna llulluyaupi, pangauna ña llucshiupi, ña yachanguichi rupai tiempo pactamun.

29

Shinallara canguna cai tucui tucushcara ricusha, ña yachanguichimi pai mayanllaimi, ña pungüimi tiaun.

30

Cierto pacha cangunara nini, cai horas aj runauna mana pasanaungachu cai tucui rimashcauna pactarinagama.

31

Ahua pachas cai pachas chingarinaungami; randi ñuca rimashca shimi mana imahoras chingaringachu.

32

Chi punzhara chi horasta pihuas mana yachanzhu. Ahua pachai tiaj angelgunas, Diospa Churis mana yachanaunzhu. Randi Yaya Dioslla yachanmi.

33

Ricuichi, chapaichi, mañaichi. Cai horas pactamunara mana yachanguichi.

34

Imasna caru partima rij runasna, paihua huasira saquica sirvijguna maquii, caran runama paihua quiquin tarabanara rimasha, pungüi cuirajta rimaca chapachu nisha.

35

Shinajpi chapaichi. Huasiyuj dueño pactamuna horasta mana yachanguichi, chishi ashas, chaupi tuta, gallo cantanara, punzhayanaras;

36

manashaga pai cungaimanda shamusha cangunara puñuriaita tupangami.

37

Cangunara rimashcaunara tucuimas rimauni. Chapaichi, nini.

Quechuan Bible 1972
Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972