Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

1 Samuel 3

1

Laj Samuel yô chi cßanjelac chiru li Dios saß xsâjilal ut laj Elí naxcßut chiru chanru tixbânu. Saß eb li cutan aßan li Kâcuaß incßaß quirâtinaheb li tenamit rajlal, ut moco junelic ta quixcßut li visión chiruheb.

2

Laj Elí ac tîx chic ut ac yô chi mutzßocß li xnakß ru. Saß jun li kßojyîn yocyo saß xcuarib.

3

Ut laj Samuel yô chi cuârc saß li tabernáculo bar cuan cuiß li Lokßlaj Câx. Lix lámpara li Kâcuaß toj lochlo.

4

Li Kâcuaß Dios quixye: —At Samuel.— Quichakßoc laj Samuel ut quixye: —Cueßquin, chan.

5

Ut cô saß junpât cuan cuiß laj Elí ut quixye: —Cueßquin, kâcuaß. ¿Cßaßru tâcuaj tinbânu? chan. Ut laj Elí quixye re: —Lâin incßaß xatinbok. Ayu cuißchic chi cuârc, chan. Ut laj Samuel cô cuißchic chi yoclac.

6

Ut li Kâcuaß quixye: —At Samuel.— Ut laj Samuel quicuacli ut cô cuißchic riqßuin laj Elí ut quixye re: —Cueßquin, kâcuaß. Xcuabi nak xinâbok, chan. Laj Elí quixye re: —At Samuel, lâin incßaß xatinbok. Ayu cuißchic chi cuârc, chan.

7

Laj Samuel toj mâjiß naxnau nak li Kâcuaß Dios yô chi bokoc re xban nak li Kâcuaß toj mâ jun sut naâtinac riqßuin.

8

Ut laj Samuel quiâtinâc cuißchic xban li Kâcuaß saß rox sut. Quicuacli ut cô riqßuin laj Elí ut quixye re: —Xcuabi nak xinâbok. Cueßquin. ¿Cßaßru tâcuaj tinbânu? chan. Ut laj Elí quixqßue retal nak aß li Kâcuaß, aßan li quibokoc re.

9

Joßcan nak quixye re: —Ayu cuißchic saß lâ cuarib ut cui tatbokekß cuißchic tâye re, “Âtinan, at Kâcuaß. Lâin aj cßanjel châcuu. Tincuabi li cßaßru tâye,” chaßkat re.— Ut laj Samuel cô cuißchic saß xcuarib.

10

Quicuulac li Kâcuaß riqßuin laj Samuel ut quixbok cuißchic joß quixbânu xbên sut ut quixye re: —At Samuel, at Samuel, chan li Kâcuaß. Laj Samuel quichakßoc ut quixye re: —Lâin aj cßanjel châcuu, at Kâcuaß. Ye cue cßaßru tâcuaj, chan.

11

Li Kâcuaß quixye re laj Samuel: —Lâin tinbânu jun li naßleb reheb laj Israel. Ut târahokß saß xxiqueb li teßabînk re xban nak nimla raylal li tinbânu.

12

Saß li cutan aßan lâin tinbânu riqßuineb li ralal xcßajol laj Elí chixjunil li xinye re.

13

Ac xinye nak tinrakok âtin saß xbêneb li ralal xcßajol laj Elí. Tinsach ruheb chi junaj cua xban lix mâusilaleb. Laj Elí naxnau nak ac xnumta xyibal ru xnaßlebeb li ralal ut incßaß naxkßuseb.

14

Joßcan nak ac xinye nak tinrakok âtin saß xbêneb li ralal xcßajol laj Elí. Lix mâusilal mâ jokße târûk xcuybal xsachbal riqßuin li mayejac xul chi moco riqßuin lix mayejeb, chan li Kâcuaß.

15

Laj Samuel quicana saß xcuarib toj quisakêu. Tojoßnak quicuacli ut quixte li oquebâl re li tabernáculo. Abanan quixucuac ut incßaß quixye re laj Elí cßaßru quicßutbesîc chiru xban li Kâcuaß.

16

Joßcan nak laj Elí quixbok laj Samuel ut quixye re: —At Samuel.— Ut laj Samuel quixye: —Cueßquin, chan.

17

Laj Elí quixye: —¿Cßaßru xye âcue li Kâcuaß? Mâmuk chicuu li cßaßru quixye. Li Dios taxak tâqßuehok âcue chixtojbal âmâc cui incßaß tâye cue chixjunil li quixye âcue, chan.

18

Joßcan nak laj Samuel quixye re chixjunil li quixye li Kâcuaß. Mâcßaß quixmuk chiru. Ut laj Elí quixye: —Li Kâcuaß, aßan li nimajcual Dios. Chixbânu taxak li cßaßru naxcßoxla nak us xbânunquil, chan.

19

Laj Samuel quiniman ut li Kâcuaß cuan riqßuin ut aßan yô chi tenkßânc re. Ut quicßulman chixjunil joß quixye laj Samuel.

20

Ut chixjunileb laj Israel li cuanqueb saß li naßajej Dan toj saß li naßajej Beerseba queßxqßue retal nak laj Samuel, aßan tzßakal xprofeta li Kâcuaß.Ut li Kâcuaß quixcßutbesi cuißchic rib chiru laj Samuel saß li naßajej Silo bar naâtinac cuiß li Kâcuaß riqßuin.

21

Ut li Kâcuaß quixcßutbesi cuißchic rib chiru laj Samuel saß li naßajej Silo bar naâtinac cuiß li Kâcuaß riqßuin.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info