Starý Zákon
Nový Zákon
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible
← 28

2 Juan 1

30 →
1

Eb laj filisteo queßxchßutub lix soldâdeb aran Afec ut eb laj Israel cuanqueb aran Jezreel cuan cuiß li yußam haß.

2

Yôqueb chi numecß chi ubej eb li nequeßcßamoc be saß xbêneb laj filisteo. Queßcôeb chi pletic chi chßûtal. Cuanqueb chßûtal jun mil lix soldâdeb. Ut cuanqueb ajcuiß jun ciento lix soldâdeb. Laj David rochbeneb lix soldados yôqueb chi xic chirixeb rochben laj Aquis.

3

Eb li nequeßtaklan saß xbêneb laj filisteo queßxye re laj Aquis: —¿Cßaßru yôqueb laj hebreo saß kayânk lâo? chanqueb. Laj Aquis quixye reheb: —Aßin laj David, jun li xtaklan saß xyânkeb lix soldados laj Saúl. Junxil na-oc cuiqßuin. Mâcßaß xpaltil chicuu chalen xchalic cuiqßuin toj chalen anakcuan, chan.

4

Eb laj filisteo queßjoskßoß riqßuin laj Aquis ut queßxye re: —Taklaheb cuißchic saß li naßajej li xaqßue reheb. Incßaß teßxic chi pletic kochben. Mâre anchal aßan chic teßsukßîk chak saß kabên nak yôko chi pletic. ¿Ma incßaß ta biß tâsahokß cuißchic xchßôl laj Saúl riqßuin cui toxcamsi lâo? chanqueb.

5

Cßoxla chi us. ¿Ma mâcuaß ta biß chirix aßan queßxajoc eb li ixk ut queßbichan nak queßxye, “Laj Saúl xcamsiheb jun mil li cuînk; abanan laj David xcamsiheb lajêb mil”? chanqueb.

6

Ut laj Aquis quixbok laj David riqßuin ut quixye re: —Saß xcßabaß li yoßyôquil Dios, lâin ninye âcue nak lâat tîc âchßôl. Mâcßaß âpaltil chicuu chalen nak xatcßulun cuiqßuin. Nacuaj raj nak tatxic chicuix saß li plêt aßin. Abanan eb li nequeßtaklan saß xbêneb li soldados incßaß nequeßraj nak tatxic kochben.

7

Joßcan nak nintzßâma châcuu nak tatsukßîk cuißchic saß lâ naßaj saß usilal. Incßaß nacuaj nak eb li nequeßcßamoc be saß xyânkeb li soldado teßxic chi pletic chi incßaß sa saß xchßôleb, chan.

8

Laj David quixye re: —At rey, ¿cßaßru incßaß us xinbânu? ¿Cßaßru inmâc châcuu nak incßaß târûk tinxic châcuix chi pletic? chan.

9

Laj Aquis quixye re: —Lâin ninnau nak lâat châbilat. Chanchanat jun x-ángel li Dios. Abanan eb li nequeßtaklan xeßxye nak incßaß naru texxic chikix saß li plêt.

10

Joßcan nak tatcuaclîk ekßela cuulaj ut tatsukßîk lâat âcuochbeneb chixjunileb li cuînk li xeßel riqßuin laj Saúl, chan.Cuulajak chic nak toj ekßela, laj David ut eb li cuanqueb rochben, queßcuacli ut queßsukßi cuißchic saß xtenamiteb laj filisteo. Ut eb laj filisteo queßcôeb Jezreel.

11

Cuulajak chic nak toj ekßela, laj David ut eb li cuanqueb rochben, queßcuacli ut queßsukßi cuißchic saß xtenamiteb laj filisteo. Ut eb laj filisteo queßcôeb Jezreel.

Czech Kralichka Bible 1613
Public Domain: Kralichka 1613